Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

Vaikų priėmimas į centrą

KAUNO VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS „SAULUTĖ“

Priimant vaiką į Centrą, savivaldybės administracija pateikia šiuos dokumentus:

 1. Teismo leidimą;
 2. Savivaldybės administracijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens įsakymą dėl vidutinės priežiūros priemonės skyrimo;
 3. Vaiko asmens dokumentus (iki 16 metų – gimimo liudijimas, nuo 16 metų – asmens tapatybės kortelė arba Lietuvos Respublikos piliečio pasas);
 4. Vaiko sveikatos pažymėjimą (027/A forma, skiepų pasas, kompensuojamųjų vaistų pasas) ir gydytojo psichiatro išvadą apie vaiko tinkamumą būti ugdomam Centre;
 5. Dokumentus apie vaiko tėvus, globėjus;
 6. Dokumentus apie vykdytas priemones ir turimus tolimesnius įpareigojimus;
 7. Vaiko išsilavinimo pažymėjimą arba mokymosi pasiekimų pažymėjimą, jei vaikas į Centrą atsiunčiamas viduryje mokslo metų – pažymą apie vaiko mokymosi pasiekimus;
 8. Vaiko teisių apsaugos tarnybos išvadą apie vaiko socialinę aplinką, jo brandą, elgesio ypatumus, jam teiktą pedagoginę, psichologinę, socialinę bei kitą pagalbą;
 9. Institucijos, kurios iniciatyva nepilnametis siunčiamas į Centrą, išvadas, charakterizuojančias vaiką;
 10. Pedagoginės – psichologinės tarnybos išvadą, jei vaikas mokėsi pagal individualiai pritaikytas, pagal mokinio specialiuosius ugdymo(si) poreikius programas.
 11. Į Centrą priimami vaikai, neturintys vidutinio ir sunkaus lygio fizinių ir psichinių negalių.

 

 

Visos teisės saugomos © 2023 www.kvscsaulute.lt