Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo ir mokslo ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

UGDYMO PLANAS

SUDERINTA

Centro tarybos 2017 m. birželio 5 d.

protokoliniu  nutarimu Nr. 2

 

SUDERINTA

Švietimo ir mokslo ministerijos

2017 m. liepos 31 d. raštu Nr. SR- 3469

 

PATVIRTINTA

Kauno vaikų socializacijos centro ,,Saulute“   direktoriaus

2017 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. 1-1.3-27

 

 

KAUNO VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS ,,SAULUTĖ“

2017–2018 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

  1. Kauno vaikų socializacijos centro ,,Saulutė“ 2017–2018 mokslo metų pagrindinio ugdymo programos ugdymo planas (toliau – Centro ugdymo planas) reglamentuoja pagrindinio ugdymo ir su šiomis programomis susijusių gyvenimo įgūdžių ugdymo programų bei neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimą Kauno vaikų socializacijos centre ,,Saulutė“ (toliau – Centras). Vadovaujantis 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. birželio 2 d. įsakymu Nr. V-442 „Dėl 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“ 20, 25 punktais (toliau – bendrasis ugdymo planas), Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu ir Vaikų socializacijos centro veiklos modelio aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr.V-839 „Dėl Vaikų socializacijos centro veiklos modelio aprašo patvirtinimo“ (toliau – Centro veiklos modelio aprašas), sudaromas Centro ugdymo planas.
  2. Pagrindinio ugdymo programas Centras įgyvendina vadovaudamasis Pagrindinio ugdymo programų aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.V-1309 „Dėl Pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų patvirtinimo“, pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“ (toliau – bendrosios programos), Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr.V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas (išskyrus aukštojo mokslo studijų programas) formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – mokymo formos).
  3. 1. Centro ugdymo plano tikslas organizuoti mergaičių individualius poreikius atitinkantį ugdymą ir ugdymąsi, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo(si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą.
  4. Centro ugdymo plano uždaviniai…

KVSC SAULUTE UGDYMO PLANAS 2017-2018 M.M.

KVSC SAULUTĖ 2018 KLASIŲ KOMPLEKTAI

KVSC SAULUTE UGDYMO PLANO PAKEITIMAS 2017-2018 M.M.

Visos teisės saugomos © 2019 www.kvscsaulute.lt