Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

UGDYMO PLANAS

 

SUDERINTA

Kauno vaikų socializacijos centro ,,Saulutė“   Centro tarybos 2019 m. birželio 20 d.

protokoliniu  nutarimu Nr.2

 

SUDERINTA

Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos

2019 m. rugpjūčio 29 d. raštu Nr. SR- 3503

 

PATVIRTINTA

Kauno vaikų socializacijos centro ,,Saulutė“   direktoriaus pavaduotoja ugdymui, atliekanti direktoriaus funkcijas

2019 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. 1-1.3-32

 

 

KAUNO VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRAS ,,SAULUTĖ“

2019–2020 IR 2020-2021 MOKSLO METŲ PAGRINDINIO UGDYMO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ  UGDYMO PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Kauno vaikų socializacijos centro ,,Saulutė“ (toliau – Centras) 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo programų ugdymo planas (toliau – Centro ugdymo planas) parengtas vadovaujantis 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais ir jo priedais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto  ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417  „Dėl 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrieji ugdymo planai“.
 2. Centro ugdymo plano tikslas nustatyti kaip bus organizuojamas formalus ir neformalus mokinių poreikius, gebėjimus, galimybes atitinkantis ugdymas ir ugdymasis Centre, kad kiekvienas besimokantysis susigrąžintų mokymosi motyvaciją, ugdymosi pažangą, geresnių ugdymo(si) organizuoti mergaičių individualius poreikius atitinkantį ugdymą ir ugdymąsi, kad kiekvienas mokinys pasiektų asmeninės pažangos ir geresnių ugdymo (si) rezultatų ir įgytų mokymuisi visą gyvenimą būtinų bendrųjų ir dalykinių kompetencijų visumą.
 3. Centro ugdymo plano uždaviniai:

         3.1. nustatyti pamokų skaičių socializacijos klasėse, skirtą pagrindinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo programoms įgyvendinti;

    3.2. numatyti gaires ugdymo procesui Centre įgyvendinti ir ugdymui pritaikyti pagal mokinių mokymosi poreikius ir gebėjimus;

    3.3. apibrėžti ugdymo turinį ir mokymosi aplinką atsižvelgiant į Centre besimokančių mokinių mokymosi poreikius (personalizuojant, individualizuojant, diferencijuojant bei integruojant pamokas);

    3.4. nustatyti ir taikyti ugdymo metodus, aktyvius, motyvuojančius mokytis;

    3.5. stiprinti ugdymo karjerai veiklas;

    3.6. aktyvinti mokymosi pagalbos teikimą mokiniams;

3.7. sudaryti galimybę rinktis modulius atsižvelgiant į mokinių gebėjimus ir kompetencijas ir ugdymo poreikius;

 3.8. sudaryti galimybę įgyti ikiprofesinio / profesinio mokymo modulį;

3.9. siekti sąmoningo mokymo(si) per  bendradarbiavimą ir aktyvią mokinių veiklą;

3.10. skatinti mokinių saviraišką, dalyvauti įvairiose vaikų socializacijos programose;

3.11. ugdyti  vaiko kultūrinę brandą, pilietiškumą, socialinius įgūdžius ir  saviraišką;

3.12. ugdyti atsakomybės už savo poelgius supratimą, pagarbą žmogaus teisėms ir laisvėms;

3.13. organizuoti ugdymą taip, kad jis būtų kuo patrauklesnis mokiniams.

 1. Ugdymo plane vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatymą, 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendruosiuose ugdymo planuose ir kituose švietimą reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

MOKSLO METŲ TRUKMĖ

 

 1. Ugdymo organizavimas:

         5.1. 2019–2020 mokslo metams:

         5.1.1. mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2019 m. rugsėjo 2 d.;

         5.1.1.1. ugdymo proceso trukmė 5–10 ir socialinių įgūdžių ugdymo (toliau – SĮU) socializacijos klasių mokiniams – 185 ugdymo diena; ugdymo procesas skirstomas trimestrais; vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui;

         5.1.2. ugdymo procesas organizuojamas:

2019 – 2020 mokslo metai

Klasė                    

 

                                     5–8,  9, 10–Socialinių įgūdžių klasė

Ugdymo proceso pradžia

2019-09-02

Ugdymo proceso pabaiga

2020-06-22

Trimestrų trukmė

1-asis 2019-09-02–2019-11-30

2-asis 2019-12-02–2020-02-29

3-asis 2020-03-02–2020-06-21

Rudens atostogos

                                             10-28– 10-31

Žiemos (Kalėdų) atostogos

                                             12-23–01-03

Žiemos atostogos

                                             02-17– 02-21

Pavasario (Velykų) atostogos

                                             04-14–04-17

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

 

                                                     37

 

Vasaros atostogos

                                             06-23–08-31

 • 2020–2021 mokslo metais:

          5.2.1. mokslo metų ir ugdymo pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.;

 • ugdymo proceso trukmė 5–10 ir socialinių įgūdžių ugdymo socializacijos klasių mokiniams – 185 ugdymo dienos; vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui;
 • ugdymo procesas organizuojamas:

2020–2021 mokslo metai

Klasė

5–8, 9, 10–Socialinių įgūdžių klasė

Ugdymo proceso pradžia

2020-09-01

Ugdymo proceso pabaiga

2021-06-22

Trimestrų trukmė

 

1-asis 2020-09-01–2020-11-30

2-asis 2020-12-01–2021-02-28

3-asis 2020-03-01–2020-06-21

 

Rudens atostogos

10-26–10-30

Žiemos (Kalėdų) atostogos

12-23–01-05

Žiemos atostogos

02-15–02-19

Pavasario (Velykų) atostogos

04-06–04-09

Ugdymo proceso pabaiga

              06-21

Ugdymo proceso trukmė savaitėmis

37

Vasaros atostogos

                               06-23–08-31

 

 1. Centro direktorius priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo iškilus situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Laikinai sustabdžius ugdymo procesą, Centro vadovas sprendimą dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo procesas, įskaičiavimo ar neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo derina su savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

MOKYKLOS UGDYMO PLANAS. RENGIMAS IR ĮGYVENDINIMAS

 

 1. Centro mokykla dirba penkias dienas per savaitę. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.
 2. Centro ugdymo planas koreguojamas reaguojant į pokyčius ugdymo procese keičiant Individualių vaiko vidutinės priežiūros arba auklėjamojo poveikio priemonės vykdymo planą (toliau – Planas).
 3. Centro ugdymo turinys formuojamas pagal Centro tikslus, konkrečius mokinių ugdymo(si) poreikius, pritaikant ugdymo turinį (sudarant kiekvienam mokiniui individualų ugdymo planą, kuris yra Plano sudedamoji dalis; reikalui esant, pritaikant ar individualizuojant Bendrąsias ugdymo programas) ir įgyvendinamas, vadovaujantis:

       9.1. pagrindinio ugdymo programų aprašais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. V-1309 „Dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų aprašo patvirtinimo, pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433 „Dėl Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrųjų programų patvirtinimo“;

       9.2. geros mokyklos koncepcija, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr.V-1308 „Dėl Geros mokyklos koncepcijos patvirtinimo“;

       9.3. 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendraisiais ugdymo planais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. V-417 „Dėl 2019-–2020 ir 2020–2021 mokslo metų pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų bendrųjų ugdymo planų patvirtinimo“;

       9.4. Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-1049 „Dėl Mokymosi pagal formaliojo švietimo programas formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir kt.;

       9.5. Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-644, „Dėl Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ nuostatomis.

 1. Centre vykdomoms ugdymo programoms įgyvendinti rengiamas Centro ugdymo planas. Centro ugdymo planas – rengiamas vadovaujantis Centro susitarimais ir tradicijomis, bendrųjų ugdymo planų, Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašu ir pagrindinį ugdymą reglamentuojančiais kitais teisės aktais.
 2. Centro ugdymo planas rengiamas, vadovaujantis demokratiškumo, prieinamumo, bendradarbiavimo principais, į jo rengimą įtraukiami pagalbos mokiniui specialistai, mokytojai, socialiniai pedagogai-auklėtojai, auklėtojai, mokinių tarybos narys. Centro direktoriaus 2019-05-22 įsakymu Nr. 1-1.3-29 sudaryta darbo grupė, Centro ugdymo planui rengti, grupės darbui vadovo Centro direktorius.
 3. Rengiant Centro ugdymo planą, remiamasi švietimo stebėsenos (pamokų, individualių darbų siekiant pažangos, auklėtojų organizuojamų užsiėmimų, renginių), mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informacija (Vidutinės priežiūros priemonės vykdymo ataskaita, pažangumo suvestinės), Centro veiklos kokybės įsivertinimo išvadomis.
 4. Centro ugdymo planas parengtas dvejiems mokslo metams. Ugdymo organizavimo sprendimai koreguojami (žr. 6 punktas), esant pokyčiams ugdymo procese, derinami su Mokytojų Centro taryba.
 5. Rengiant ugdymo planą, Centro ugdymo turiniui įgyvendinti priimti susitarimai dėl (Centro pedagogų tarybos posėdis 2019 m. birželio 20 d. protokolas Nr.3):

       14.1. bendrų kalbos, skaičiavimo ir skaitmeninių gebėjimų ugdymo reikalavimų;

       14.2. mokinio pasiekimų ir pažangos vertinimo formų ir laikotarpių;

       14.3. mokinių, kurie nepasiekia bendrųjų programų patenkinamo lygio pasiekimų nustatymo būdų, numatomų mokymosi pagalbos priemonių ir priemonių mokinių pasiekimams gerinti;

       14.4. socialinės-pilietinės veiklos organizavimo mokantis pagal pagrindinio ugdymo programą;

       14.5. dalykų mokymuisi skiriamų pamokų skaičiaus konkrečioje socializacijos klasėje, užtikrinant Bendrosiose programose numatytus mokinių mokymosi pasiekimus;

       14.6. ugdymo turinio planavimo ir įgyvendinimo stebėsena vykdoma planuojant, vertinant ugdymo procesą;

       14.7. vykdomų ugdymo programų įgyvendinimo ypatumų;

       14.8. ugdymo turinio integravimo nuostatų;

       14.9. nuoseklių ir ilgalaikių socialines emocines kompetencijas ugdančių prevencinių programų pasirinkimo;

       14.10. mokiniui siūlomų pasirinkti dalykų modulių, atsižvelgiant į mokinio mokymosi poreikius ir šių dienų aktualijas;

       14.11. pažintinės ir kultūrinės, meninės, sportinės veiklos organizavimo;

       14.12. mokymosi sąlygų sudarymo mokiniams mokytis ne tik klasėje, bet ir įvairiose aplinkose;

       14.13.  švietimo pagalbos teikimo;

       14.14. neformaliojo vaikų švietimo veiklos organizavimo: pasiūlos, galimybės rinktis ir organizavimo būdų;

       14.15.  kiekvienam mokiniui sudaromas individualus ugdymo planas;

       14.16. pamokų, skiriamų mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti, mokymosi pagalbai teikti, panaudojimo;

       14.17. laikinųjų grupių sudarymo principų;

       14.18. bendradarbiavimo su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais, įstatyminiais atstovais) tikslų, būdų ir formų;

       14.19. paskutinę mėnesio dieną ugdymas organizuojamas ne pamokų forma (projektai, išvykos, ekskursijos, žygiai, susitikimai ir pan.);

       14.20. pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti ir mokymosi pasiekimams gerinti, gali būti skiriamos: ilgalaikėms ir trumpalaikėms konsultacijoms kiek val., skirtoms  mokinių mokymosi spragoms šalinti ir pasiekimams gerinti, mokinio pasirinktiems dalykams, dalykų moduliams mokytis ir kitai veiklai, kuri prisidėtų prie mokinių nuoseklaus dalykinių ir bendrųjų kompetencijų ugdymo.

 1.   Centras ugdymo plane numato bendradarbiauti su Kauno moksleivių techniniu kūrybos centru ir Kauno „Vyturio“ gimnazija, Tito Masiulio mokykla, Kauno Statybininkų rengimo centru, Kauno miesto pramonės ir prekybos mokymo centru, Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla, Kauno Taikomosios dailės mokykla, Viešąja įstaiga Estetinio lavinimo mokykla „AmiciArt“, Kauno arkivyskupijos šeimos centru „Pažink save ir pasaulį“., Girstučio kultūros ir sporto rūmais ir mokinį perkėlus į pusiau atviro tipo grupę siūlo mokyti kitose švietimo bei neformaliojo ugdymo mokyklose.
 2. Siekiant užtikrinti įgyvendinamų ugdymo programų tęstinumą, nuoseklumą, nustatytą. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašo  patvirtinimo“, perimamumą ir didinti mokinių galimybes rinktis dalykus ar jų modulius ne tik Centre, bet ir kitose mokyklose, neformaliojo švietimo centruose ir kt.
 3. Centras ugdymo proceso metu atsiradus nenumatytiems atvejams, koreguoja Centro ugdymo planą (žr. 6 punktas) priklausomai nuo turimų lėšų, išlaikydamas minimalų pamokų skaičių dalykų bendrosioms programoms įgyvendinti, sprendimą priima Centro taryba.
 4. Centro ugdymo planą direktorius tvirtina iki mokslo metų pradžios, suderinęs su Centro taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

CENTRO UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO PLANAVIMAS

 

 1. Centras, įgyvendina pagrindinio ugdymo ir socialinių įgūdžių ugdymo programas, sudaro sąlygas mokiniui mokytis, mokinių ir mokytojų, kitų Centro darbuotojų pagarba vienas kitam grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai sveikoje ir saugioje aplinkoje, užtikrina tinkamą ir savalaikį reagavimą į patyčių ir smurto apraiškas, užtikrina higienos reikalavimų neviršijantį mokymosi krūvį. Centre mokiniui saugia ir palankia ugdymosi aplinka rūpinasi ir mokinio gerovės užtikrinimo klausimus sprendžia Centro vaiko gerovės komisija, kuri vadovaujasi Centro vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 2018-10-12 Centro direktoriaus įsakymu Nr.1-1.3-46.
 2. Centras, įgyvendindamas ugdymo turinį, organizuoja kryptingas sveikos gyvensenos stiprinimo ir prevencines veiklas:

20.1. laisvalaikiu vyksta fiziškai aktyvūs užsiėmimai pagal Centro direktoriaus patvirtintą dienos struktūrą, Neformaliojo švietimo užsiėmimų tvarkaraštį;

20.2. organizuojami kryptingi sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir stiprinimo renginiai, numatyti Centro 2019 metų renginių plane (patvirtintas Centro direktoriaus 2019 m. sausio 28 d. įsakymu Nr.1-1.3-6), įgyvendinama  Sveikos gyvensenos ugdymo programa;

20.3. Centras sudaro galimybes mokiniui kiekvieną dieną užsiimti fiziškai aktyvia veikla (pagal patvirtintą dienos struktūrą), kuri praplečia fizinio ugdymo pamokų turinį;

20.4. po trijų pamokų (11.45–12.00 val.) mokytojų organizuojama 15 minučių trukmės fiziškai aktyvi pertrauka;

20.5. kartą į savaitę organizuojamos netradicinės pamokos – susitikimai (aktoriai, įžymūs žmonės).

 1. Įgyvendina ilgalaikes socialines emocines kompetencijas ugdančias prevencines programas, apimančias patyčių, smurto, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevenciją, ir sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui nuolat jose dalyvauti, vadovaudamasi Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis 2017 m. kovo 22 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-190 „Dėl Smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose rekomendacijų patvirtinimo“ ir Smurto prevencijos tvarkos aprašu, patvirtintu 2018 m. gruodžio 28 d. Centro direktoriaus įsakymu Nr.1-1.3-78;

21.1. kiekvienoje klasėje organizuojamos Ankstyvosios intervencijos programa , EQUIP (Kognityvinės elgesio terapijos programa asocialaus elgesio problemų turintiems nepilnamečiams), Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa, Savitarpio pagalbos užsiėmimai.

 1. Vadovaujasi Lietuvos higienos norma HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos ir saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017. „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ (toliau – Higienos norma), ugdymo procesas gali būti koreguojamos ir organizuojamas kitose erdvėse.
 2. Į Centro ugdymo turinį integruojama Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941„Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai programos patvirtinimo“ ir priimtas sprendimas dėl jos įgyvendinimo būdų (integruoti į kitų dalykų turinį (dorinio ugdymo, gamtos ir žmogaus, biologijos, kūno kultūros pamokas) bei įgyvendinti per gyvenimo įgūdžių programą, sveikos gyvensenos ugdymo programą, kryptingus sveikos gyvensenos, sveikatos saugojimo ir stiprinimo renginius per neformaliojo švietimo veiklas (žr. Priedas 2).
 3. Centro direktorius ir visa bendruomenė kuria ir palaiko atvirą, ramią, kūrybingą, vertybines nuostatas puoselėjančią, mokinių ir mokytojų mokymuisi palankią edukacinę aplinką mokykloje Centre.
 4. Pagal galimybes Centras skatina mokytojus ir sudaro jiems sąlygas Centro ugdymo turinį įgyvendinti ne tik mokykloje Centre, bet ir kitose aplinkose: muziejuose, renginiuose, įmonėse, parkuose, profesinio mokymo centruose, valstybinėse įstaigose, nevyriausybinėse organizacijose ir kt.
 5. Centro mokymosi aplinka pritaikyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose ir profesinio mokymo iškeltiems tikslams siekti, sudarytos galimybes mokinių aktyviam ugdymui(si), mokymuisi individualiai ir įvairaus dydžio grupėmis, praktinei, eksperimentinei, teorinei ir kitokiai veiklai.
 6. Pagal Centro galimybes mokytojams sudaromos galimybės dirbti inovatyviai, skatinama naudoti šiuolaikines mokymo technologijas: internetą, kompiuterius, projektorius, biblioteką ir kt.
 7. Centro įgyjamos ir kuriamos mokymo ir mokymosi priemonės padeda mokiniams įgyti šiuolaikinėje besikeičiančioje visuomenėje būtinų kompetencijų, gebėjimų, nuostatų ir pasiekti Pagrindinio ugdymo bendrosiose ir profesinio mokymo programose numatytų pasiekimų.
 8. Per 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metus numatoma organizuoti neformaliojo ugdymo užsiėmimus Ledo arenoje, Sporto mokykloje baseine, Žalgirio arenoje, Sporto klube, Moksleivių techninės kūrybos centre, Kauno arkivyskupijos šeimos centru „Pažink save ir pasaulį“, Estetinio lavinimo mokykla VšĮ „AmiciArt“, ieškoma kitų partnerių neformaliojo ugdymo užsiėmimams vykdyti.
 9. Centras, siekdamas nuosekliai ugdyti mokinių kompetencijas, Centro ugdymo turinyje susieja formaliąsias socialinio ugdymo pamokas – istoriją ir geografiją – su neformaliosiomis praktinėmis veiklomis:

30.1. pažintinėmis ir kultūrinėmis veiklomis – Centras sudaro galimybes mokiniai dalyvauja edukaciniuose užsiėmimuose: Kauno m. muziejuose, Kauno savivaldybės Kultūros centre, Žalgirio arenoje, bei Centro bendruomenės organizuojamose renginiuose. Mokiniai, dalyvaudami užsiėmimuose, įvairiose veiklose gilina savo žinias, tobulina pažintines kompetencijas, ugdosi vertybines nuostatas (žr. Priedas 1), tai atsispindi dienynuose;

30.2. skatinančiomis pilietinį įsitraukimą ir motyvaciją dalyvauja Centro organizuojamuose valstybinių švenčių, istorinių atminties dienų minėjimuose: Sausio 13-osios, Vasario 16-osios, Kovo 11-osios, Gedulo ir vilties dienos minėjimas ir kt.;

30.3. socialinėmis veiklomis, padedančiomis mokiniams ugdytis pagarbos, rūpinimosi, pagalbos kitam vertybines nuostatas: aplinkos tvarkymas už Centro teritorijos, dalyvavimas akcijoje „Darom“, J. Matulaičio parapijos bažnyčios teritorijos tvarkymas ir panašiai;

30.4. Mokiniui, kuris mokosi: 2019–2020 mokslo metais pažintinei veiklai skiriama 20 valandų, veikla organizuojama nuosekliai per visus mokslo metus įvairiose mokymosi aplinkose; (žr. Priedas 1); 2020–2021 mokslo metais pažintinei kultūrinei veiklai skiriama 20 valandų, konkreti veikla numatoma 2019–2020 mokslo metų pabaigoje, birželio mėnesį vykstančiame Mokytojų tarybos posėdyje;

30.5. pagal pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį privaloma socialinė-pilietinė veikla, kuriai skiriama 20 pamokų per mokslo metus (Mokytojų tarybos 2019-06-20 posėdžio protokolas Nr.3). Per mokslo metus socialinei-pilietinei veiklai skirta:

 

Klasė

Valandų skaičius

Siūloma veikla

5-8, 9,10 –socialinių įgūdžių klasė

    20

Pagalba mokytojams, auklėtojams (tvarkant kabinetus, inventorių, metodinę medžiagą, apipavidalinant stendus ir kt.);

Atstovavimas Centrui visuomeninėje veikloje (dalyvavimas kultūriniuose, sporto renginiuose, akcijose);

Renginių organizavimas ir pagalba organizuojant juos (Centro puošimas, dekoracijų gamyba, apipavidalinimas ir kt.);

Pagalba grupės draugui, turinčiam mokymosi problemų, mokantis, pamokų ruošos metu;

Pagalba Centro aptarnaujančio personalo darbuotojams (aplinkos tvarkymas, langų valymas ir kt.);

Tvarkymas J. Matulaičio bažnyčios teritoriją.

Dalyvavimas mokinių savivaldoje.

 

30.6. socialinę-pilietinę veiklą fiksuoja dienyne klasės auklėtojas, vadovaudamasis mokinių sukauptais socialinės-pilietinės veiklos įrodymas (žr. Priedas 3). Mokiniai savo socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia individualiuose vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo segtuvuose;

30.7. pažintinė veikla organizuojama pagal Mokinių pažintinei veiklai skirtų lėšų naudojimo metodines rekomendacijas, patvirtintas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. ISAK-1934 „Dėl Mokinių  pažintinei veiklai skirtų lėšų   naudojimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.

30.8. etninė kultūrinė veikla (kiek val.) įgyvendinama vadovaujantis Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrąja programa patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo  ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu NrV-651 „ Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir Vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“

 

KETVIRTAS SKIRSNIS

MOKYMOSI KRŪVIO REGULIAVIMAS

 

 1. Siekiant tausoti mokinio sveikatą, Centre atliekama mokinių mokymosi krūvio stebėsena. Centro direktoriaus paskirtas asmuo – direktoriaus pavaduotoja ugdymui, organizuoja Centro veiklą, susijusią su mokinių mokymosi krūvių reguliavimu, prižiūri jos įgyvendinimą.
 2. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo antrąją dalį ir socialinių įgūdžių programą, neskiriama daugiau kaip 7 pamokos per dieną.
 3. Centras užtikrina, kad mokiniams per dieną nebūtų skiriamas daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Kontrolinių darbų laiką socializacijos klasėje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje, pildydami elektroniniame dienyne esantį kontrolinių darbų grafiką. Mokiniams per dieną skiriamas vienas kontrolinis darbas, apie jo rašymą informuojama ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai nerašomi po ligos, atostogų, po šventinių dienų.
 4. Centras užtikrina, kad mokymosi pagalbai suteikti būtų skiriamos ilgalaikės ir trumpalaikės konsultacijos (konsultacijos derinamos su direktoriaus pavaduotoju ugdymui) laikas suderinamas su dalyko mokytoju.
 5. Mokinys, atleistas nuo fizinio ugdymo pamokų, užsiima kita veikla kokia, mokytojas užtikrina mokinio saugumą ir užimtumą.

 

PENKTAS  SKIRSNIS

MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ IR PAŽANGOS VERTINIMAS

 

 1. Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimas yra Centro ugdymo turinio dalis, dera su keliamais Centrui ugdymo tikslais, ugdymo proceso organizavimu. Vertinant mokinių pažangą ir pasiekimus, ugdymo procese vadovaujamasi Bendrosiomis programomis, Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. vasario 25 d. įsakymu Nr. ISAK-256 „Dėl mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo sampratos“, Ugdymo programų aprašais, vadovaujantis Centro elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais, pildomas elektroninis dienynas.
 2. Viso vaiko buvimo Centre laikotarpiu nuosekliai ir sistemingai vertinamas vaiko elgesys, analizuojami elgesio pokyčiai. Vaiko elgesys vertinamas vadovaujantis Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ individualios vaiko elgesio skatinimo ir vertinimo tvarka, patvirtinta Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr.1-1.3-178.
 3. Atvykusiam mokiniui į Centrą skiriamas dviejų savaičių trukmės adaptacinis laikotarpis (iki 3 dienų, mokinys rašo patekimo į Centrą istoriją, Centro administracija supažindina mokinį su centro tvarka ir taisyklėmis; švietimo pagalbos specialistai atlieka pirminį mokinio pedagoginį, psichologinį elgesio rizikos įvertinimą ir teikia kokia uždaro tipo grupė jam tinka; antroji adaptacijos etapo dalis trunka 2 savaites: mokinys būna uždaro tipo grupėje, mokosi pagal jam priskirtą programą, tęsiamas mokytojų švietimo pagalbos specialistų pedagoginis, psichologinis elgesio rizikos įvertinimas. Šio etapo dalies pabaigoje parengiamos išvados apie vaiko asmenybės bruožus, vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, galias ir sunkumus, ugdymosi poreikius, mokymosi pasiekimus ir sunkumus, žinių lygį, mokymosi stilių, tempą ir kitus svarbius aspektus, kuriais remiantis parengiamas Planas) Per dvi savaites yra parengiamas individualus ugdymosi planas. Adaptaciniu laikotarpiu mokiniai nevertinami neigiamais pažymiais, jiems neskiriami kontroliniai darbai.
 4. Planuodamas ugdymo turinį mokytojas planuoja ir mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimą, jį sieja su mokymo(si) tikslais atsižvelgdamas į mokinių mokymosi patirtį ir gebėjimus. Vertinimo metodus mokytojai derina Mokytojų taryboje, mokslo metų pirmosiomis dienomis ar mokiniui atvykus į Centrą, juos aptaria su mokiniais ir jų atstovais pagal įstatymą.
 5. Centras užtikrina, kad dalyko mokytojai supažindina mokinį su dalyko pasiekimu ir pažangos vertinimu.
 6. Centro ugdymo procese derinamas formuojamasis, diagnostinis, apibendrinamasis vertinimas.
 7. Formuojamojo vertinimo paskirtis – padėti mokiniui mokytis, teikti ir gauti grįžtamąjį ryšį, stebėti daromą pažangą, suteikti pagalbą laiku, siekiant pagerinti mokinio pasiekimus:

42.1. Centre stebima individuali mokinio pažanga, naudojant turimus duomenis stebima, ar mokinio įgytų kompetencijų lygis atitinka jam keliamus tikslus ir jo individualias galias, įgyja naujų gebėjimų, tvirtesnių vertybinių nuostatų:

42.1.1. mokytojai, auklėtojai,  švietimo pagalbos specialistai skatina mokinio atkaklumą, veiklos tobulinimą;

42.1.2. individualios mokinio pažangos vertinime dalyvauja mokinys, mokytojai, auklėtojai, švietimo pagalbos specialistai.

 1. Mokytojai diagnostiniu vertinimu nustatomi mokinio pasiekimai ir pažanga, tikslingai planuojant tolesnį mokymąsi, suteikiant mokymosi pagalbą sunkumams įveikti.
 2. Mokinių pasiekimai baigiantis ugdymo laikotarpiui (trimestrui) apibendrinami atsižvelgiant į bendrosiose programose pateiktus mokinių pasiekimų lygių požymių aprašymus ir įvertinami 10 balų sistemos pažymiais, dorinio ugdymo, ikiprofesinio mokymo pasiekimai pažymiais nevertinami, mokinio pasiekimai per trimestrą fiksuojami įskaita, o trimestrai ir metiniai – „įskaityta“, „neįskaityta“. Įrašas „atleistas“ įrašomas, jeigu mokinys yra atleistas pagal gydytojo nebelieka nuo 2019-09-01 gydytojų pažymų, informaciją siunčiau įstatyminių atstovų pateiktą rekomendaciją ir Centro direktoriaus įsakymą.
 3. Trimestro pabaigoje ir metų pabaigoje mokinio ugdymo pasiekimus apibendrina klasės vadovas, grupės auklėtojas, fiksuoja jį ugdęs dalyko mokytojas, atsižvelgdami į gautus įvertinimus, susietus su numatytais pasiekimais bendrosiose programose, koreguojamas Planas.
 4. Jeigu mokinys:

46.1. neatliko Centro numatytos vertinimo užduoties (kontrolinio darbo, testo) Centras numato laiką, per kurį jis turi atsiskaityti, trumpalaikių konsultacijų metu suteikia reikiamą mokymosi pagalbą, iki mokiniui atsiskaitant;

46.2. neatliko Centro numatytu laiku vertinimo užduoties dėl svarbių, Centro direktoriaus įsakymu pateisintų priežasčių (ligos, išvykų ar svečiavimosi laikotarpiu ar kt.), trimestro pabaigoje fiksuojamas įrašas „atleista“; mokiniui, sugrįžus į ugdymo procesą, suteikiama reikalinga mokymosi pagalba (konsultacijos).

 1. Fizinio ugdymo, menų (dailė), technologijų ir ekonomikos pasiekimai įvertinami 10 balų vertinimo sistema.
 2. Specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių pasiekimai kūno kultūros fizinio ugdymo pratybose vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta“.
 3. Centras raštu (ar elektroniniu būdu) informuoja vaiko atstovus pagal įstatymą apie mokinių mokymosi pasiekimus ir numato būdus bei galimybes mokinių, jų atstovų pagal įstatymą pageidavimu peržiūrėti gautus pasiekimų įvertinimus.
 4. Centras apie mokinių mokymosi pažangą ir pasiekimus mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimais, Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ ir mokinių įstatyminių atstovų bendradarbiavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 1-1.3-70.

 

ŠEŠTAS SKIRSNIS

MOKYMOSI PAGALBOS TEIKIMAS MOKINIUI BESIMOKANČIAM PAGAL PAGRINDINIO UGDYMO PROGRAMĄ

 

 1. Atsižvelgiant į mokinio mokymosi lygį, pasiekimus ir siekiant pirmiausia atkurti mokymosi motyvaciją, Centre organizuojama mokymosi pagalba:

51.1.  mokiniams teikiama reikalinga mokymosi pagalba, atsižvelgiant į Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose numatytus pasiekimų lygius;

51.2. sudaro sąlygas kiekvienam mokiniui mokytis pagal jo galias ir siekti kuo aukštesnių pasiekimų.

 1. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui atsakinga už mokymosi pasiekimų stebėsenos koordinavimą, gerinimą ir mokymosi pagalbos organizavimą.
 2. Centras, siekdamas gerinti mokinių mokymosi pasiekimus:

53.1. kiekvienam mokiniui ugdo sąmoningą ir atsakingą požiūrį į mokymąsi;

53.2. ugdo mokinių pasididžiavimo mokymusi jausmus;

53.3. ugdo atkaklumą mokantis;

53.4. nuolat aptaria mokinių pasiekimų gerinimo klausimus Vaiko gerovės posėdžiuose, Centro bendruomenėje;

53.5. tobulina Centro mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo procesus, daug dėmesio skiria grįžtamajam ryšiui, kaupiamajam vertinimui pamokoje, diagnostiniam vertinimui;

53.6. mokytojai sistemingai tobulina profesines žinias, dalykines kompetencijas ir gebėjimus (Centro vadovų, mokytojų, auklėtojų, švietimo pagalbos specialistų kvalifikacijos tobulinimas, individualizuoti ugdymą, organizuoti ugdymo procesą įvairių gebėjimų ir poreikių mokiniams);

53.7. skatina mokinius rinktis mokymosi strategijas, padedančias atskleisti kūrybiškumą.

 1. Centras užtikrina sisteminę mokymosi pagalbą, apimančią žemų pasiekimų prevenciją, intervenciją, žemų pasiekimų kompensacines priemones.
 2. Kiekvieno mokinio mokymosi procesas Centre nuolat stebimas, analizuojamas ir laiku nustatomi mokiniui kylantys mokymosi sunkumai. Apie atsiradusius mokymosi sunkumus kalbama Vaiko gerovės komisijoje, Mokytojų tarybos posėdžiuose, informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), kartu tariamasi dėl mokymosi pagalbos suteikimo.
 3. Centras mokymosi pagalbą teikia kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga:

56.1. mokymosi pagalba teikiama skiriant trumpalaikes ar ilgalaikes konsultacijas, kurių trukmę nustato Vaiko gerovės komisijos posėdyje, Mokytojų tarybos posėdžiuose, pagal mokymosi pagalbos poreikį;

56.2. mokiniams mokymosi pagalbą teikia mokytojai, auklėtojai individualių konsultacijų metu;

56.3. mokymosi pagalba teikiama pagal poreikį individualiai arba sudarant mokinių grupes, kurie turi lietuvių kalbos ir literatūros, matematikos, užsienio kalbos, biologijos ir chemijos bei istorijos dalyko žinių spragas;

56.4. mokymosi pagalbai teikti naudojamos pamokos, skirtos mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, mokymosi pasiekimams gerinti;

56.5. konsultacijos skiriamos Centro nuožiūra aptarus Mokytojų tarybos posėdyje, darbo dienomis, numatomas mokinių individualių konsultacijų laikas pas švietimo pagalbos specialistus;

56.6. kai jo pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis nei numatyta Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose ir mokinys nedaro pažangos;

56.7. kai kontrolinis darbas ar kitos užduotys įvertinamos nepatenkinamai;

56.8. kai mokinys gauna kelis iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus;

56.9. kai mokinys atvyksta per mokslo metus praleidęs dalį pamokų.

 1. Centras derina ir veiksmingai taiko mokymosi pagalbos būdus:

57.1. Vaiko gerovės komisijos posėdyje, Mokytojų tarybos posėdyje derina grįžtamąjį ryšį, pagal jį nedelsiant koreguojamas mokinio mokymasis (Planas), pritaikant tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas.

 

SEPTINTASIS  SKIRSNIS

NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO ORGANIZAVIMAS CENTRE

 

 1. Vaikų neformalus švietimas yra neatsiejama ugdymo turinio ir sėkmingos resocializacijos dalis.
 2. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui organizuoja Centro veiklą, susijusią su neformaliojo vaikų švietimo įgyvendinimu.
 3. Neformalusis vaikų švietimas įgyvendinamas pagal Neformaliojo vaikų švietimo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. kovo 12 d. įsakymu Nr. V-554.
 4. Neformaliojo vaikų švietimo veikla yra skirta meninę, sporto ar kitą veiklą pasirinkusių mokinių asmeninėms, socialinėms, edukacinėms, profesinėms kompetencijoms ugdyti.
 5. Centras įvertina ateinančiųjų mokslo metų mokinių neformaliojo švietimo poreikius, pagal galimybes atsižvelgia į juos, siūlo neformaliojo švietimo programas ir jas keičia Centro direktoriaus įsakymu.
 6. Mokslo metų eigoje, atsižvelgiant į pasikeitusią situaciją, galimi valandų paskirstymo pakeitimai, siūlomos naujos neformaliojo švietimo programos.
 7. Centre vaikai privalomai dalyvauja neformaliojo švietimo veikloje. Steigiami įvairių užsiėmimų būreliai (žr. 66 punktas), kurie moko konkrečios veiklos, ugdo praktinius, elgesio, bendravimo ir kūrybiškumo įgūdžius.
 8. Centre organizuojamas ikiprofesinis ugdymas. Ikiprofesinio ugdymo dalyko programa, skirta į praktinę veiklą orientuotam ugdymui, padeda mokiniui didinti mokymosi motyvaciją, aktyviai susipažinti su profesijomis ir ugdyti bendrąsias kompetencijas. Ikiprofesinio ugdymo dalyko programą rengia Centro mokytojai.
 9. Neformalaus švietimo ir ikiprofesinio ugdymo užsiėmimai vyksta ir už Centro ribų (profesinio mokymo bazė, muziejai, baseinas, ledo arena, jaunimo klubai ir kt.):

 

Užsiėmimo pavadinimas

Valandų skaičius

Paskirtis

                                                    Neformaliojo užsiėmimo užsiėmimai

Judrieji žaidimai

3

Fizinės sveikatos stiprinimas  ir asmeninių kompetencijų ugdymas.

„Muzikos garsai“

3

Vaikų saviraiškos poreikių tenkinimas, asmeninių kompetencijų ugdymas

Keramikos – piešimo būrelis

3

Į praktinę veiklą orientuotas ugdymas, susipažįstant su profesijomis, asmeninių kompetencijų ugdymas.

„Modos teatras“

2

Meninio – technologinio lavinimo, saviraiškos poreikių tenkinimas, profesinių ir asmeninių kompetencijų ugdymas.

Krašto ginimo modulis

1

Siekiama ugdyti pilietiškumą, patriotiškumą. Modulis, skirtas mokiniams siekiant pagilinti žinias apie Lietuvos gynybos istoriją ir krašto apsaugą.

                                                    Ikiprofesinio ugdymo užsiėmimai

Maisto paruošimo technologijos (ikiprofesinis ugdymas)

1

Bendrųjų gebėjimų ugdymas, maisto gaminimo įgūdžių tobulinimas ir praktinis mokymas, siekiant ateities rezultatų.

Supažindinimas su amatais, profesijomis

1

Patirtiniai vizitai į profesinio mokymo įstaigas, įmones, išbandymas bent kelių svarbiausių profesijos ar veiklos aspektų ir kt.

                 Neformaliojo švietimo užsiėmimai už Centro ribų

Sporto mokyklos baseinas

1

Fizinės sveikatos stiprinimas  ir asmeninių kompetencijų ugdymas.

Ledo arena

1

Fizinės sveikatos stiprinimas  ir asmeninių kompetencijų ugdymas.

Žalgirio arena

 

Saviraiškos poreikių tenkinimas ir asmeninių kompetencijų ugdymas.

Moksleivių techninės kūrybos centras

1

Meninio – technologinio lavinimo, saviraiškos poreikių tenkinimas ir asmeninių kompetencijų ugdymas.

Sporto klubas

1

Fizinės sveikatos stiprinimas  ir asmeninių kompetencijų ugdymas.

 

 1. Ikiprofesinio ugdymo dalykas, orientuotas į praktinį ugdymą įvedamas nuo 14 metų. Ugdymo procesas pradedamas visiems mokiniams privalomu įvadiniu moduliu ir organizuojamas taip, kad mokiniai galėtų susipažinti ir išbandyti visus Centre siūlomus ikiprofesinio ugdymo programos modulius, jie derinami su profesiniu veiklinimu, sudaromos sąlygos mokiniui motyvuotai ir kryptingai juos rinktis.
 2. Ikiprofesinio ugdymo procesas organizuojamas taip, kad mokinys galėtų per visą dalyko programos mokymosi laiką pasirinkti kuo daugiau ir įvairesnių modulių.
 3. 2019 m. birželio 20 d. Mokytojų tarybos posėdyje neformaliojo švietimo ir ikiprofesinio ugdymo valandos klasėms paskirstytos atsižvelgus į Centro galimybes, vaikų poreikius, ugdymo koncentrus, socializacijos klasių komplektų skaičių, neformaliojo švietimo ir ikiprofesinio ugdymo organizavimo tradicijas ir tikslingumą.

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

UGDYMO TURINIO INTEGRAVIMAS

 

 1. Centras, siekdamas optimizuoti mokinių mokymosi krūvius, į susijusius mokomuosius dalykus integruoja: (žr. Priedas 2):

70.1. Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programą (kiek val.), patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2006 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ISAK-494, integruojama į klasės valandėles, į biologijos, chemijos, dorinio ugdymo, kūno kultūros fizinio ugdymo, pilietiškumo pagrindų dalykus ir tai numatoma ilgalaikiuose šių dalykų planuose;

70.2. Antikorupcinis ugdymas integruojamas į istorijos, pilietiškumo pagrindų dalykus (antikorupcinių renginių savaitės metu), klasių valandėlių metu (ne mažiau 2 val. per mokslo metus) ir fiksuojamas elektroniniame dienyne;

70.3. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941, integruojama į klasės valandėles, biologijos, dorinio ugdymo dalykus;

70.4. Etninės kultūros bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“, integruoja į dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros, muzikos, istorijos, dailės, geografijos pamokas ir į klasės valandėles;

70.5. 8–9–10 socializacijos klasėse numatyta integruoti žmogaus saugos dalyko valandas  į ikiprofesinio mokymo pamokas. Į dienyną įrašomos šio dalyko temos pagal atitinkamai pravestas pamokas;

70.6. 8–9–10 socializacijos klasėms informacinių technologijų mokytojai numato integravimą su matematikos, istorijos, geografijos, užsienio kalbos, lietuvių kalbos ir literatūros mokytojais. Integruotų pamokų apskaitai užtikrinti būtina integruojamų dalykų pamokų turinį elektroniniame dienyne įrašyti tų dalykų apskaitai skirtoje skiltyje.

 1. Mokytojų tarybos posėdžiuose analizuojama, kaip ugdymo procese įgyvendinamas ugdymo turinio integravimas, kaip mokiniams sekasi pasiekti dalykų bendrosiose programose numatytų rezultatų, ir priima sprendimus dėl tolesnio turinio integravimo tikslingumo. Integruojami dalykai numatomi ilgalaikiuose ugdymo planuose, atsispindi dalykų pamokose, klasės valandėlėse, projektinėje veikloje, neformaliajame švietime, klasės ir mokyklos renginiuose.
 2. Elektroniniame dienyne integruojamųjų pamokų apskaitai užtikrinti nurodoma:
 3. Integruojamoji tema dalykui skirtame elektroninio dienyno apskaitos puslapyje, jei integruojamoji programa integruojama į dalyko turinį. Jei integruojamas kelių dalykų turinys ir pamokoje dirba keli mokytojai, integruojamų dalykų pamokų turinį dienyne įrašomas tų dalykų apskaitai skirtose elektroninio dienyno skiltyse.
 4. Centras plėtoja neformaliojo ir formaliojo švietimo galimybes integruoti dalykus ir vykdomomis veiklomis prisideda prie inovacijų kultūros ugdymo, sudarant laikinąsias grupes.

 

DEVINTASIS  SKIRSNIS

DALYKŲ MOKYMO INTENSYVINIMAS

 

 1. Centras, organizuodamas ugdymo procesą, intensyvina dalykų mokymą per dieną:

75.1. per dieną dalykui mokyti skiriamos ne viena, o dvi, viena po kitos vykstančios pamokos;

75.2. intensyvinant dalykų mokymą, išlaikomas bendras pamokų skaičius, numatytas Centro ugdymo plane.

 

DEŠIMTASIS  SKIRSNIS

UGDYMO DIFERENCIJAVIMAS

 

 1. Mokinių priėmimas į Centrą vyksta ištisus metus, atvykę mokiniai skiriasi turima patirtimi, motyvacija, interesais, siekiais, gebėjimais, mokymosi stiliumi, pasiekimų lygmeniu (minimalus, pagrindinis, aukštesnysis), tai lemia labai skirtingus mokymosi poreikius (žiūr. 38 punktas). Diferencijuoto ugdymo tikslas – sudaryti sąlygas kiekvienam mokiniui sėkmingiau siekti individualios pažangos.
 2. Mokytojai ilgalaikiuose (teminiuose) ir trumpalaikiuose (ciklo, etapo) planuose atsižvelgia į skirtingus mokymosi poreikius, pritaiko mokiniui mokymosi uždavinius, užduotis, ugdymo turinį, metodus, mokymo (si) priemones, tempą ir skiriamą laiką.
 3. Atsižvelgiant į mokinių mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, individualią pažangą ir sąmoningai keliamus mokymosi tikslus, Centre diferencijavimas taikomas:

78.1. visose socializacijos klasėse: diferencijavimas taikomas konsultacijų pagalba, jas teikiant atskirose grupėse mokymosi spragų turintiems mokiniams (žr.105 punktą);

78.2. 10 klasėje leidžiama mokiniams rinktis dalykų modulius geresniam pasirengimui pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui (PUPP) (žr. 105 punktą);

78.3. mokiniui individualiai. Pamokose pritaikoma mokymosi užduotys, priemonės, tempas ir ugdomoji aplinka. Mokiniai, turintys specialiųjų poreikių, mokomi pagal bendrąsias, pritaikytas ar individualizuotas programas;

78.4. mokiniams, atvykusiems iš mokyklų vykdančių ugdymą tautinės mažumos kalba, sudaroma galimybė lietuvių kalbos ir literatūros mokymosi spragoms ir pasiekimų skirtumams mažinti. Skiriamos individualios konsultacijos.

78.5. trumpo laikotarpio konsultacijos neįskaitomos į mokinio mokymosi krūvį.

 1. Centras pagal sudarytą „Ugdymo proceso priežiūros planą“, Mokytojų tarybos, Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose analizuojamas, kaip ugdymo procese įgyvendinamas diferencijavimas, individualizavimas, kokį poveikį jis daro pasiekimams, pažangai ir priimami konkretūs sprendimai dėl tolesnio ugdymo diferencijavimo. Priimant sprendimus, Centras atsižvelgia į mokinio mokymosi motyvaciją ir ugdymo turinio pasirinkimą, individualią pažangą ir sąmoningai keliamus mokymosi tikslus.

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

MOKINIO INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANO SUDARYMAS

 

 1. Kiekvienam Centre ugdomam mokiniui, sudaromas individualus ugdymo planas, kuris apima tris resocializacijos etapus: adaptacijos, poadaptacijos ir pasirengimo socialinei integracijai.
 2. Adaptacijos etapas trunka iki 2 mėnesių. Adaptacijos etapą sudaro trys dalys:

81.1. pirmoji adaptacijos etapo dalis trunka iki 3 dienų. Atvykęs į Centrą vaikas rašo patekimo į Centrą istoriją, Centro administracija supažindina vaiką su Centro tvarka ir taisyklėmis; švietimo pagalbos specialistai atlieka pirminį vaiko pedagoginį, psichosocialinį, elgesio rizikos įvertinimą ir, remdamiesi vaiko stebėjimo ir įvertinimo duomenimis, pateikia siūlymą Centro vadovui, individualaus ugdymo plano sudarymui.

81.2. antroji adaptacijos etapo dalis trunka iki 2 savaičių. Vaikas mokosi pagal formaliojo švietimo ir neformaliojo vaikų švietimo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, patvirtintą Centro direktoriau tvarkaraštį. Švietimo pagalbos specialistai, socialiniai pedagogai-auklėtojai ir mokytojai tęsia vaiko pedagoginį, psichosocialinį, elgesio rizikos vertinimą. Šio etapo dalies pabaigoje parengiamos išvados apie vaiko asmenybės bruožus, vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, galias ir sunkumus, ugdymosi poreikius, mokymosi pasiekimus ir sunkumus, žinių lygį, mokymosi stilių, tempą ir kitus svarbius aspektus, kuriais remiantis parengiamas individualus ugdymo planas, kuris yra Plano sudedamoji dalis;

81.2.1. individualus ugdymo planas – tai kartu su mokiniu sudarytas jo galioms ir mokymosi poreikiams pritaikytas ugdymosi planas, padedantis pasiekti aukštesnius ugdymo(si) pasiekimus, prisiimant asmeninę atsakomybę, įgyti reikiamus gebėjimus, išsikelti įgyvendinamus tikslus ir jų siekti:

81.2.2. mokinio individualaus ugdymo planas rengiamas ir įgyvendinamas bendradarbiaujant mokytojams, auklėtojams, direktoriaus pavaduotojai ugdymui, švietimo pagalbos specialistams, dalyvaujant pačiam mokiniui ir mokinio įstatyminiams atstovams;

81.2.3. individualus mokinio ugdymo planas sudaromas atsižvelgiant į kiekvieno mokinio mokymosi poreikius (ugdymas pagal Bendrąsias, pritaikytas, individualizuotas programas), polinkius (neformalusis švietimas, laisvalaikis, organizuota darbinė veikla), ir į reikiamos švietimo pagalbos būtinumą, taip pat kaupiami vaiko sėkmę įrodantys darbai (padėkos, diplomai, rašto darbai, socialinės-pilietinės veiklos įrodymai ir pan.);

81.3. trečioji adaptacijos etapo dalis trunka iki 6 savaičių. Vaikas mokosi pagal formaliojo švietimo ir neformaliojo vaikų švietimo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, dalyvauja socialinių emocinių įgūdžių ugdymo, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ar intervencijos, elgesio korekcijos ar kitose programose, vaikui teikiama mokymosi, švietimo pagalba. Individualus ugdymo plano įgyvendinimas nuolat stebimas ir tikslinamas, koreguojamas Planas.

81.4. poadaptacijos etapo metu vaikas mokosi pagal formaliojo švietimo ir neformaliojo vaikų švietimo, socialinių įgūdžių ugdymo programas, dalyvauja socialinių ir  emocinių įgūdžių ugdymo, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ar intervencijos, elgesio korekcijos ar kitose programose, Centro ar partnerių vykdomuose projektuose, vaikui teikiama mokymosi, švietimo pagalba. Vaikas gali dalyvauti savanoriškoje, socialinėje (karitatyvinėje) veikloje, padedančioje vaikui ugdytis pagarbos, rūpinimosi, pagalbos kitam vertybines nuostatas, taip pat kitose vietos bendruomenės organizuojamose sveikatą, fizinį aktyvumą, kūrybiškumą, pilietiškumą skatinančiose veiklose.

81.5. Pasirengimo socialinei integracijai etape vaikui sudaromos sąlygos mokytis Kauno miesto  ugdymo įstaigoje (Jaunimo arba Tito Masiulio mokyklose), pagal formaliojo švietimo ir neformaliojo vaikų švietimo programas, socialinių įgūdžių ugdymo programas, dalyvauja socialinių emocinių įgūdžių ugdymo, psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ar intervencijos, elgesio korekcijos ar kitose programose, vaikui teikiama mokymosi, švietimo pagalba. Švietimo pagalbos specialistai, auklėtojai ir mokytojai atlieka pakartotinį vaiko pedagoginį, elgesio rizikos įvertinimą ir kartu su vaiku jį aptaria, konsultuoja vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus), teikia rekomendacijas suinteresuotoms institucijoms savivaldybėje dėl vaiko socialinės integracijos.

 1. už mokinių individualių ugdymo planų sudarymą atsakinga pavaduotoja ugdymui. Mokinio individualiame ugdymo plane nurodoma sritis, dalykas, dėl kurio kyla mokymosi sunkumų, jų priežastys, numatyti uždaviniai, kaip bus šalinami iškilę mokymosi sunkumai. Mokinio individualiame ugdymo plane apibrėžiami sėkmės kriterijai, numatoma teikiama pagalba. Mokinių individualūs ugdymo planai Centre peržiūrimi kas tris mėnesius. Mokinio individualaus ugdymo plano formą mokiniui siūlo Centras pagal Specialiosios pedagogikos ir psichologijos centro teiktas rekomendacijas.

 

 

DVYLIKTASIS  SKIRSNIS

CENTRO IR MOKINIŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, RŪPINTOJŲ) BENDRADARBIAVIMAS

 

 1. Centro ir vaiko atstovų pagal įstatymą bendradarbiavimas reglamentuotas Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas 2007 m. birželio 28 d. Nr. X-1238 (aktuali redakcija) 24 straipsnis.
 2. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2017 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V-644, Vaiko vidutinės priežiūros priemonės įgyvendinimo tvarkos aprašas.
 3. Centro ir vaiko atstovų pagal įstatymą bendradarbiavimas reglamentuotas Kauno vaikų socializacijos Centre „Saulutė“ apgyvendinto vaiko bendravimo su vaiko atstovais pagal įstatymą taisyklėse, patvirtintose Centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr.1-1.3-70.
 4. Centro interneto svetainėje skelbiama informacija apie Centre organizuojamą ugdymo procesą, mokymo (si) pagalbos teikimą.
 5. Centro administracija, švietimo pagalbos specialistai yra įpareigoti užtikrina, kad vyktų abipusis ir savalaikis grįžtamosios informacijos apie mokinių mokymąsi perdavimas tarp Centro ir vaiko atstovų pagal įstatymą.

 

TRYLIKTASIS  SKIRSNIS

UGDYMO ORGANIZAVIMAS JUNGTINĖSE KLASĖSE

 

 1. Centre stebima ir analizuojama jungtinėse klasėse mokinių daroma pažanga ir, nepasiteisinus numatytam skirtingo amžiaus mokinių pamokų jungimui, jis motyvuotai keičiamas.
 2. Formuojant jungtinę klasę atsižvelgiama į ugdymo turinio koncentrus, numatytus Pagrindinio ugdymo bendrosiose programose.
 3. Jungtinės klasės ugdymo planą Centras rengia pagal Bendruosiuose ugdymo planuose pagrindinio ugdymo programų dalykams ir jungtinei klasei.

 

KETURIOLIKTASIS  SKIRSNIS

MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ (IŠSKYRUS ATSIRANDANČIUS DĖL IŠSKIRTINIŲ GABUMŲ), UGDYMO ORGANIZAVIMAS

 

SPECIALIOSIOS PEDAGOGINĖS IR SPECIALIOSIOS PAGALBOS MOKINIAMS TEIKIMAS

 

 1. Specialiosios pedagoginės ir specialiosios pagalbos paskirtis – didinti ugdymo veiksmingumą.
 2. Centras specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą mokiniui teikia vadovaudamasis teisės aktais ir įgyvendindamas pedagoginės psichologinės ar švietimo pagalbos tarnybos ir Centro vaiko gerovės komisijos rekomendacijas.
 3. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama:

93.1. vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 „Dėl Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“;

93.2.  ugdymo proceso metu ar pasibaigus ugdymo procesui, atsižvelgiama į mokinio galias, keliamus ugdymo (si) tikslus, tenkinamos jo reikmės. Siekiant įtraukties į bendrą ugdymo procesą ir teikiant pagalbą pamokoje, klasėje pasirenkami kuo mažiau stigmatizuojantys ugdymo ir švietimo pagalbos teikimo būdai.

 1. Specialioji pagalba:

94.1. teikiama vadovaujantis Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1229 „Dėl Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašo patvirtinimo“;

94.2.  teikiama ugdymo proceso metu.

 

II SKYRIUS

PAGRINDINIO UGDYMO ANTROS DALIES IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ

UGDYMO PROGRAMOS VYKDYMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PAGRINDINIO UGDYMO ANTROS DALIES IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ VYKDYMO BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Centras, 2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metais, vykdydamas pagrindinio ugdymo programą, vadovaujasi: Pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, patvirtintomis 2008 m. rugpjūčio 26 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK- 2433, o kaip su socialinių įgūdžių programa Mokymosi formų ir mokymo organizavimo tvarkos aprašu, Ugdymo programų aprašu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais pagrindinio ugdymo programų vykdymą.
 2. Kiekvienam atvykusiam mokiniui, Centras nustato adaptacinio periodo laikotarpį iki 2 savaičių, atsižvelgiant į ugdymo tikslus, jo turimą patirtį, polinkius, mokymosi poreikius ir į reikiamos mokymosi pagalbos suteikimą, sudaromas individualus ugdymo planas.
 3. Mokytojai Centre ugdymą planuoja kartu su švietimo pagalbos specialistais įtraukdami vaiką. Ugdymo procesas planuojamas lanksčiai, koreguojamas atsižvelgiant į vaiko daromą pažangą, kuri yra nuolat stebima ir analizuojama. Siekiant padėti mokiniams sėkmingai adaptuotis, į šią veiklą įtraukta administracija, švietimo pagalbos mokiniui specialistai, mokytojai, auklėtojai, slaugytoja. Mokinio adaptacinis laikotarpis organizuojamas vadovaujantis „Adaptacijos laikotarpio tvarkos aprašu“, patvirtintu direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 1-1.3-63.
 4. 15% dalykams skirtų pamokų organizuojama kitokia forma: edukacinės išvykos, muziejų lankymas, renginiai, susitikimai su savo srities specialistais, projektine ar kitokia mokiniams patrauklia forma.
 5. Ugdymo procese kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sporto, praktinei, socialinei, prevencinei ir kitai pagal mokinių ir Centro poreikius parinktai veiklai organizuoti skiriama kiekvieno mėnesio paskutinė mėnesio darbo diena. (žr. Priedas 1);
 6. Per dieną Centras sudaro galimybę keisti formaliojo ir neformaliojo švietimo veiklų organizavimą, pavyzdžiui, tarp pamokų organizuojamas prevencinių programų įgyvendinimas, neformaliojo švietimo veiklos, po to ikiprofesinis mokymas ir vėl kitos neformaliojo švietimo veiklos.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DALYKŲ SRIČIŲ UGDYMO TURINIO ĮGYVENDINIMO YPATUMAI

 

 1. Pagrindinio ugdymo programą Centre sudaro šios ugdymo sritys: dorinis ugdymas (etika ir tikyba), kalbos (lietuvių kalba ir literatūra, užsienio kalba (1-oji), užsienio kalba (2-oji) matematika, gamtamokslinis ugdymas ( biologija, chemija, fizika), socialinis ugdymas (istorija, geografija, pilietiškumo pagrindai, socialinė-pilietinė veikla, ekonomika ir verslumas), meninis ugdymas (dailė, muzika), informacinės technologijos, technologijos, ikiprofesinis ugdymas, fizinis ugdymas, žmogaus sauga, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas (ankstyvosios intervencijos programa, EQUIP (Kognityvinės elgesio terapijos programa), Socialinių įgūdžių ugdymo programa,  Sveikos gyvensenos ugdymo programa, savitarpio pagalbos užsiėmimai).
 2. Centre Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa (kiek val.), patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr.V-651 „Dėl Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos ir vidurinio ugdymo etninės kultūros bendrosios programos patvirtinimo“ integruota į dorinio ugdymo, lietuvių kalbos ir literatūros, muzikos, istorijos, technologijų, dailės, geografijos pamokas. Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr.V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“ integruota į dorinio ugdymo, informacinių technologijų, technologijų pamokas, auklėtojų veiklą, pažintinę veiklą, renginius.
 3. Centras įtraukia šių bendrųjų gebėjimų ugdymą į Centro ugdymo turinį:

103.1. mokytojai skatinami nuolat turtinti, lavinti, gražinti lietuvių kalbos vartojimą per visų dalykų pamokas:

103.2. Centras priima bendrus kalbos ugdymo reikalavimus rašto darbus mokiniai įteikia rašytus ranka, informacinių technologijų pamokose naudojamasi lietuviška aplinka;

103.3. mokomąsias užduotis naudoti kalbai ir mąstymui ugdyti, kreipiant mokinių dėmesį į kalbos nuoseklumą, logiškumą, planingumą;

103.4. siekiama skatinti mokinius savarankiškai, rišliai ir taisyklingai reikšti mintis žodžiu ir raštu per visų dalykų pamokas;

103.5. vertinant mokinio pasiekimus planuojama teikti grįžtamąją informaciją ir apie kalbos mokėjimą, nurodyti privalumus ir taisytinus bei tobulintinus dalykus;

103.6. ugdyti kalbinę atsakomybę, kalbinę raišką, suvokiant tai kaip vieną iš prisistatymo viešoje erdvėje įvaizdžio elementų ir sklandžios komunikacijos pagrindą;

103.7. formuoti mokinio pilietinę ir tautinę tapatybę, ugdyti bendrakultūrinę kompetenciją, toleranciją ir parengti mokinį įsilieti į Lietuvos visuomenės gyvenimą.

103.8. ugdyti mokinių asmeninius, sveikatos tausojimo ir socialinius įgūdžius, rengiant juos gyvenimui už mokyklos ribų ir suaugusiųjų gyvenimui greitai besikeičiančioje visuomenėje.

103.9. padėti įgyti kultūrinio sąmoningumo žinių, ugdyti gebėjimus, nuostatas, reikalingas  suprasti, priimti, gerbti ir dalyvauti perduodant įvairių asmenų, grupių, tautų, rasių sukurtas kultūrines vertybes, plėtoti savo kultūrinės raiškos gabumus.

 1. Ugdymo sričių įgyvendinimas.

104.1. Dorinis ugdymas. Dorinį ugdymą vyresni kaip 16 metų mokiniai pasirenka patys vieną dorinio ugdymo dalyką – tikybą (tradicinės religinės bendrijos ar bendruomenės) arba etiką ir skiriama 1 savaitinė pamoka.

104.2. Kalbos.

104.2.1. Lietuvių kalba ir literatūra.

104.2.2. lietuvių kalbai ir literatūrai skiriamos 4 pamokos, (1 modulinė spragoms šalinti);

104.2.3. mokiniams, kurie nepasiekia lietuvių kalbos ir literatūros Pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, mokymosi spragoms išlyginti skirtos 30 min. konsultacijos prieš pirmąją pamoką.

104.3. Užsienio kalbos.

104.3.1. užsienio kalbos, pradėtos mokytis pagal pradinio ugdymo programą, Centre toliau mokomasi kaip pirmosios iki pagrindinio ugdymo programos pabaigos. Jeigu Centras dėl objektyvių priežasčių negali sudaryti mokiniui galimybės toliau mokytis pradėtą kalbą, gavus mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą raštu, mokiniui sudaromos sąlygos pradėti mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi socializacijos klasėse, ir įveikti programų skirtumus (skiriamos užsienio kalbos mokytojo papildomos konsultacijos ir pamokų ruošos metu teikiama auklėtojų pagalba);

104.3.2. užsienio kalbos bendroji programa orientuota į A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;

104.3.3. užsienio kalbą mokiniai mokosi pagal kalbos mokėjimo lygį, kuris nustatomas, naudojantis Europos kalbų aplanku;

104.3.4. užsienio kalbai (pirmoji – užsienio kalba) skiriamos po 3 savaitinės pamokos. Socialinių įgūdžių klasei 3 savaitinės pamokos;

104.3.5. antrosios užsienio kalbos  mokiniai mokosi nuo 6 klasės;

104.3.6. tėvai (globėjai, rūpintojai) mokiniui iki 14 metų parenka, o mokinys nuo 14 iki 16 metų tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimu pats renkasi antrąją užsienio kalbą;

104.3.7. Centras sudaro galimybę rinktis užsienio kalbą;

104.3.8. užsienio kalbos bendroji programa 6 klasėje orientuota į A1, o kitose klasėse – į A2 kalbos mokėjimo lygį pagal Bendruosius Europos kalbų metmenis;

104.3.9. Centras pagal galimybes sudaro sąlygas mokiniui tęsti pasirinktos kitos nei mokosi klasės mokiniai užsienio kalbos, tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant;

104.3.10. mokiniui, tėvams (globėjams, rūpintojams) pageidaujant mokytis užsienio kalbos, kurios mokosi socializacijos klasės mokiniai, sudaromos sąlygos įveikti programos skirtumus (skiriamos užsienio kalbos mokytojo papildomos konsultacijos); būtinas yra tėvų (globėjų, rūpintojų) raštiškas sutikimas;

104.3.11. užsienio kalbai (antroji – užsienio kalba) skiriamos 2 savaitinės pamokos. Socialinių įgūdžių klasei 2 savaitinė pamoka.

104.4. Matematika.

104.4.1.organizuojant matematikos mokymąsi naudojamos informacinės komunikacinės technologijos, turimos mokomosios ir skaitmeninės mokomosios priemonės;

104.4.2. pamokų, pamokų ruošos metu nuolat stebimi mokinių matematikos pasiekimai, mokiniams, kurie nepasiekia matematikos pagrindinio ugdymo bendrojoje programoje numatyto patenkinamo lygio, mokymosi spragoms išlyginti skirtos 30 min. konsultacijos prieš pirmąją pamoką;

104.4.3. matematikos mokymuisi skiriamos 3 savaitinės pamokos ir (1 modulinė spragoms šalinti). Socialinių įgūdžių klasei 3 savaitinės pamokos ir (1 modulinė spragoms šalinti).

104.5. Informacinių technologijos.

104.5.1. informacinių technologijų programa pradedama įgyvendinti 6 klasėje;

104.5.2. informacinių technologijų mokymui skiriama po 1 savaitinę informacinių technologijų pamoką; dalis dalykų taiko informacines technologijas pamokų metu. Socialinių įgūdžių klasei 1 savaitinė pamoka.

104.6. Gamtamokslinis ugdymas.

104.6.1. Centras užtikrina, kad atliekant gamtamokslinius tyrimus naudojamasi turimomis mokyklinėmis priemonėmis, taip pat lengvai buityje ir gamtoje randamomis ir (ar) pasigaminamomis priemonėmis;

104.6.2. gamtamoksliniai tyrimai atliekami mokykloje, Centro teritorijoje, Kauno miesto gamtamoksliniam mokymui skirtose laboratorijose, stebint, analizuojant, vykdant praktines veiklas, kurių metu skatinamas mokinių bendradarbiavimas, komandinis darbas;

104.6.3. gamtamokslinio ugdymo programoms įgyvendinti skiriama pamokų:

104.6.3.1. gamtos ir žmogaus programai įgyvendinti 6 klasėje skiriamos 1 savaitinė pamoka;

104.6.3.2. biologijos programos įgyvendinimui skiriamos 2 savaitinės pamokos. Socialinių įgūdžių klasei 2 savaitinės pamokos;

104.6.3.3. chemijos programos įgyvendinimui skiriamos  2 savaitinės pamokos;

104.6.3.4. fizikos programos įgyvendinimui 7 klasėje skirta 1 savaitinė pamoka, kitoms klasėms po 2 savaitines pamokas;

104.6.4. Centre mokymosi aplinka gamtamoksliniam ugdymui pritaikyta eksperimentiniams ir praktiniams įgūdžiams ugdyti. Rekomenduojama dvi gamtos mokslų pamokas organizuoti vieną po kitos, sudarant galimybes atlikti ilgiau trunkančius eksperimentinius darbus ar projektus.

104.7. Technologijos.

104.7.1. mokiniai, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį (6–7 klasėse), kiekvienoje klasėje mokomi vienodai paskirstant laiką tarp: mitybos, tekstilės programų;

104.7.2. technologijų dalyko programos įgyvendinimui 7 klasėje skiriamos 2 savaitinės pamokos;

104.7.3. Centras 8–10 klasės mokiniam siūlo mokytis profesinio mokymo programas, vadovaudamasi Bendrojo ugdymo technologijų dalykų ir profesinio mokymo programos tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2008 m. kovo 15 d. įsakymu Nr.ISAK-716 „Dėl Bendrojo ugdymo technologijų dalykų ir profesinio mokymo programos modulių tvarkos aprašo patvirtinimo“;

104.7.4. ikiprofesinis mokymas integruojamas į pamokų, skirtų mokinio ugdymo poreikiams tenkinti po 4 pamokos („Keramika“, „Mini dekoro ir aksesuarų gamyba“, „Suvenyrų gamyba“), praktinė veikla vykdoma Kauno profesinių mokyklų bazėje (Kauno buitinių paslaugų ir verslo mokykla).

104.8. Socialinis ugdymas.

104.8.1. mokymasis per socialinių mokslų pamokas grįstas tiriamojo pobūdžio metodais, dialogais, diskusijomis, bendradarbiavimu savarankiškai atliekamu darbu ir panaudojant informacines komunikacines technologijas;

104.8.2. siekiant gerinti gimtojo krašto, Laisvės kovų istorijai mokyti ir Lietuvos valstybės pažinimą, atsižvelgiant į Centro galimybes, įstaigos specifiškumą, pamokų tematiką, bent du kartus per trimestrą istorijos, geografijos pamokos organizuojamos netradicinėse aplinkose (muziejuose, lankytinose istorinėse vietose, bibliotekoje, išvykų, ekskursijų metu ir pan.);

104.8.3. socialinio ugdymo programoms įgyvendinti skiriama pamokų:

104.8.3.1. istorijos dalyko mokymuisi skiriamos 2 savaitinės pamokos. Socialinių įgūdžių klasei 2 savaitinės pamokos;

104.8.3.2. pilietiškumo pagrindų programos įgyvendinimui skiriama 1 savaitinė pamoka 9 klasėje.

104.8.3.3. geografijos dalyko programos įgyvendinimui skiriamos 2 savaitinės pamokos. Socialinių įgūdžių klasei 2 savaitinės pamokos;

104.8.3.4. ekonomikos programos įgyvendinimui skirta 1 savaitinė pamoka 9 klasėje.

104.9.  Fizinis ugdymas.

104.9.1. fiziniam ugdymui skiriamos 2 pamokos per Socialinių įgūdžių klasei 2 savaitinės pamokos; savaitę.

104.9.2. specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams sudaromos fizinio aktyvumo rinkimosi galimybes; mokiniai  renkasi vieną iš mokytojo siūlomų fizinio aktyvumo formų:

104.9.2.1. mokiniai dalyvauja pamokose su pagrindine grupe, bet pratimai ir krūvis jiems skiriami pagal gydytojo rekomendacijas ir atsižvelgiama į savijautą;

104.9.2.2. parengiamosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokiniams krūvis ir pratimai skiriami atsižvelgiant į jų ligų pobūdį ir sveikatos būklę. Neskiriama ir neatliekama pratimų, galinčių skatinti ligų paūmėjimą. Dėl ligos pobūdžio negalintiems atlikti įprastų užduočių mokytojas taiko alternatyvias atsiskaitymo užduotis, kurios atitinka mokinių fizines galimybes ir gydytojo rekomendacijas;

104.9.3. Centras mokiniams, atleistiems nuo fizinio ugdymo pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, siūlo kitą veiklą (stalo žaidimus, šaškes, šachmatus, veiklą kompiuterių klasėje, bibliotekoje ir pan.) (už saugumą atsakingas kūno kultūros mokytojas).

104.10. Meninis ugdymas.

104.10.1. meninį ugdymą Centre sudaro dailės ir muzikos dalykai:

104.10.2. meninio ugdymo organizavimui mokiniams skiriama po 1 muzikos ir po 1 dailės savaitinę pamoką kiekvienoje klasėje, socializacijos jungtinėje klasėje. Socialinių įgūdžių klasei po 1 savaitinę pamoką;

104.10.3. menų dalyko mokymą galima organizuoti ir kitose erdvėse – kultūros įstaigose, netradicinėje aplinkoje, gamtoje ir kt.

104.11. Žmogaus sauga.

104.11.1. žmogaus saugos ugdymas organizuojamas vadovaujantis Žmogaus saugos ugdymo bendrąja programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159 „Dėl Žmogaus saugos ugdymo bendrosios programos patvirtinimo“;

104.11.2.  žmogaus sauga integruojama į ikiprofesinį mokymą.

104.12. Ikiprofesinis ugdymas.

104.12.1. 2018–2019 m. m. Centre nuo 7 klasės įvestas ikiprofesinio ugdymo dalykas  įgyjant pirmines profesinio rengimo programa ar jos moduliais.

104.12.2. ugdymo procesas pradedamas visiems 7/8, 9, 10/S klasių mokiniams įvadiniu moduliu ir organizuojamas taip, kad mokiniai galėtų susipažinti ir išbandyti praktiškai Kauno profesinio rengimo centruose siūlomus ikiprofesinio ugdymo programos modulius, derindami juos su profesiniu veiklinimu;

104.12.3. ikiprofesinio ugdymo procesas organizuojamas taip, kad mokinys per visą dalyko programos mokymosi laiką renkasi kuo daugiau ir įvairesnių modulių pagal parengtą dalyko programą, motyvuotai ir kryptingai juos renkasi toliau vyresnėse klasėse ar išėję iš Centro sėkmingai integruodamasis į visuomenę;

104.12.4. ikiprofesinis ugdymas organizuojamas per formaliajam ugdymui skirtas valandas 7/8, 9 ir 10/S (socializacijos) jungtinėje  klasėje skiriant po 4 savaitines valandas;

104.12.5. siekiant suteikti platesnes ugdymosi galimybes ir skatinant kuo aukštesnius mokinių mokymosi pasiekimus, Centras perskirsto pamokų skaičių, perskirstytas pamokų skaičius sudaro sąlygas dalykų mokytis kitaip, patrauklesne, įvairesne forma.

104.13.Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas (Ankstyvosios intervencijos programa, Kognityvinės elgesio terapijos programa (toliau – EQUIP), Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa).

104.13.1. siekiant mokiniams suteikti platesnes ugdymosi galimybes, motyvuoti, mokyti mąstyti ir elgtis atsakingai, skatinti motyvaciją mokytis naujų įgūdžių, iš pamokų, skirtų  mokinio ugdymo poreikiams tenkinti, bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymui, skiriant 7/8, 9, 10/Soc. klasėse po 1 savaitinę valandą;

104.13.2. kiekvienoje socializacijos klasėje organizuojamos Ankstyvosios intervencijos, EQUIP ir Gyvenimo įgūdžių ugdymo programos pamokos.

 1. Pagrindinio ugdymo programai įgyvendinti skiriamas pamokų skaičius per savaitę

2019–2020 ir 2020–2021 mokslo metais (pagal Pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų Bendrųjų ugdymo planų 69 punktą):

 

2019–2020 IR 2020–2021 MOKSLO METŲ

PAMOKŲ SKAIČIAUS PASKIRSTYMAS

                      ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­       

 

            Klasė

 

 

  Ugdymo sritys/Dalykai                          

 

 

             7/8 kl.

9 99 kl.

10 kl. Socialinių įgūdžių  klasė (S)

Dorinis ugdymas (etika, tikyba)

1/1

1

1/1

Kalbos

 

 

Lietuvių kalba ir literatūra

4/4

4

4/4

Užsienio kalba (1-oji) (anglų, vokiečių, prancūzų)

3/3

3

3/3

Užsienio kalba (2-oji) (anglų, rusų, vokiečių, prancūzų)

2/2

2

2/2

Matematika ir informacinės technologijos

 

 

Matematika

3/3

3

3/3

Informacinės technologijos

1

1

1/1

Gamtamokslinis ugdymas

 

 

Gamta ir žmogus

 

 

 

Biologija

2

2

2/2

Chemija

2

2

2/0

Fizika

2

2

2/0

Socialinis ugdymas

 

 

Istorija

2

2

                2/2

Pilietiškumo pagrindai

 

 

1/0

Geografija

2

2

2/2

Ekonomika

 

 

1/0

Meninis ugdymas

 

 

Dailė

1

1

1/1

Muzika

1

1

1/1

Technologijos, fizinis ugdymas, žmogaus sauga

 

Technologijos

Integruota į ikiprofesinį mokymą

Integruota į ikiprofesinį mokymą

Integruota į ikiprofesinį mokymą

Fizinis ugdymas

2

2

2/2

Žmogaus sauga

Integruota į

ikiprofesinį

mokymą

Integruota į ikiprofesinį mokymą

Integruota į ikiprofesinį mokymą

Ikiprofesinis mokymas

                  3

               3

 3/3

Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas

 

Ankstyvosios intervencijos programa

3 (priklauso kiek klasių komplektų bus)

EQUIP

3

Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa

3

Pasirenkamieji dalykai / dalykų moduliai

 

Lietuvių kalbos ir literatūros modulis

(spragų šalinimas)

1/1

1

1

Matematikos modulis (spragų šalinimas)

1/1

1

1

Minimalus pamokų skaičius mokiniui per savaitę

 

                33   

 

 

               33

 

               35/29

Faktiškas pamokų skaičius

                33 

               33

               35 /29

Pažintinė ir kultūrinė veikla

 

 

Neformalusis vaikų švietimas (valandų skaičius per savaitę)

 

 

 

                4

 

         

 

 

TREČIAS SKIRSNIS

SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO YPATUMAI  SOCIALIZACIJOS KLASĖJE

 

 1. Socialinių įgūdžių ugdymo programa skirta pagrindinį išsilavinimą įgijusiems vaikų socializacijos centrų mokiniams, nesimokantiems pagal vidurinio ugdymo programą. Socialinių įgūdžių ugdymo programą rengia Centro mokytojai. Ją sudaro veiklos, į kurias integruotas bendrojo ugdymo sričių ir (ar) dalykų turinys, rekomenduojamos pagalbos specialistų veiklos,  mokinio pasirenkama veikla.
 2. Socialinių įgūdžių socializacijos klasėje Centras siūlo rinktis šiuos modulius: dorinis ugdymas, lietuvių kalba, kalbos kultūra ir specialybės kalba, Ekonomika ir verslumo įgūdžių ugdymas, Civilinė ir žmogaus sauga, Medijų ir informacinis raštingumas, Profesinis mokymas, Fizinis ugdymas, Mokinio pasirenkama veikla (Lietuvos šaulių sąjunga), Psichikos sveikata (jausmai, emocijos, savivertė, savirealizacija ir kt.), Rengimasis karjerai(savęs pažinimas, gyvenimo planai, pažinties su profesijomis veikla, darbo paieška, gyvenimo aprašymo rengimas ir kt.), Sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimas šeimai, Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ar intervencijos.
 3. Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas:

      108.1. siekiant mokiniams suteikti platesnes ugdymosi galimybes, motyvuoti ir mokyti mąstyti ir elgtis atsakingai, skatinti motyvaciją mokytis naujų įgūdžių, ugdyti bendrąsias kompetencijas Centre vykdomos programos: Ankstyvosios intervencijos programa, Socialinių įgūdžių programa, Gyvenimo įgūdžių programa, Ugdymas karjerai,  šias programos vykdomos atskirose grupėse pagal tikslinį skirstymą nepamokų metu;

     108.2. tikslinei grupei vykdoma EQUIP (Kognityvinės elgesio terapijos programa. Šiai programai įgyvendinti skiriama po 3 savaitinės pamokos ne pamokų metu;

     108.3. Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrąją programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941, integruojama į klasės valandėlę ir dorinio ugdymo dalykus ir tai numatoma ilgalaikiam šio dalyko plane;

 1. Socialinių įgūdžių ugdymo programai 2019–2020 ir 2020–2021 m. m. įgyvendinti skiriamų valandų skaičius per savaitę: 

 

  Veiklos / veiklų kryptys

Valandos per savaitę

Dorinis ugdymas

1

Lietuvių kalba ir literatūra, kalbos kultūra ir specialybės kalba

1

Ekonomika ir verslumo įgūdžių ugdymas.

1

Technologijos

3

Civilinė ir žmogaus sauga

1

Medijų ir informacinis raštingumas

2

Profesinis mokymas

14

Fizinis ugdymas

3

Mokinio pasirenkama veikla:

 

Lietuvos šaulių sąjunga

1

Darbinė veikla

4

Bendrųjų kompetencijų ir gyvenimo įgūdžių ugdymas:

 

Psichikos sveikata (jausmai, emocijos, savivertė, savirealizacija ir kt.)

2

Rengimasis karjerai(savęs pažinimas, gyvenimo planai, pažinties su profesijomis veikla, darbo paieška, gyvenimo aprašymo rengimas ir kt.).

2

Sveikatos, lytiškumo ugdymo bei rengimas šeimai

1

Psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo prevencijos ar intervencijos

1

EQUIP (Kognityvinė elgesio tepapijos programa)

3

Sveikos gyvensenos ugdymas

1

Socialinių įgūdžių ugdymas

2

Savarankiškumo ir gyvenimo įgūdžių  ugdymas 

5

Pažintinė ir kultūrinė veikla

Integruota į ugdymo turinį

Neformalus ugdymas

4

 

 

                                        ___________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“    

                                                                        2019–2020 ir 2020-2021 mokslo                                         

                                                             programos ugdymo planas                                                                                                                           

                                 1 priedas

 

 

2019 – 2020 IR 2020 –2021 MOKSLO METŲ

DIENOS, SKIRIAMOS KULTŪRINEI, MENINEI, PAŽINTINEI, KŪRYBINEI,

 

 

 

Data

Priemonė/veikla

Paskirtis

Rugsėjis

Mokslo ir žinių diena

Meninė kultūrinė veikla

Rugsėjis

Europos kalbų diena

Pažintinė, kultūrinė veikla

Rugsėjis – Birželis

Edukacinės išvykos į muziejus

Kultūrinė veikla

Spalis

Tarptautinė Mokytojų diena

Meninė kultūrinė veikla

Lapkritis

Kapų lankymas. Vėlinių diena.

Vertybių ugdymas

Gruodis

Kalėdinė šventė

Vertybių ugdymas

Gruodis

Atvirų durų diena

Informavimas, bendradarbiavimas, vertybių ugdymas

Sausis

Knygos ir kūrybos diena

Pažintinė, kultūrinė veikla

Vasari

Lietuvos nepriklausomybės šventė

Pažintinė, kūrybinė veikla

Vasaris

Išvyka į profesinio rengimo centrus

Ugdymo karjerai veikla

Kovas

Išvyka į profesinio rengimo centrus

Ugdymo karjerai veikla

Kovas

Tarptautinė Moters diena

Meninė kultūrinė veikla

Kovas

Žemės diena

 

Kovas

Kaziuko mugė

Pažintinė, socialinė veikla

Kovas – Balandis

Šv. Velykos šventė

Vertybių ugdymas

Balandis

Akcija „Darom“

Socialinė veikla

Balandis

Sveikatingumo diena, skirta Pasaulinei sveikatos dienai

Pažintinė, kūrybinė veikla

Balandis

Trptautinė Jaunimo solidarumo diena

Pažintinė, kūrybinė veikla

Gegužė

Popietė, skirta Motinos dienai

Vertybių ugdymas

Birželis

Tarptautinė vaikų gynimo diena – sporto diena

Kultūrinė, sportinė veikla

Balandis – Birželis

Išvykos

Pažintinė, kultūrinė veikla

Birželis

Mokslo metų užbaigimo šventė

Meninė kultūrinė veikla

 

 

 

        

 

 

                                                                                           Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“    

                                                                                            2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo 

                                                              programos ugdymo planas                                                                                                                           

                                  2 priedas                                                           

 

2019 – 2020 IR 2020 –2021 MOKSLO METŲ INTEGRUOTŲ PAMOKŲ PLANAS

 

 

Matematikos – technologijos integruota pamoka „Mezgame Sudoku“.                 

Rašinys „Mano mintys apie laisvę“ 9-10 kl.                

Integruota matematikos ir technologijų pamoka „Baltos mišrainės proporcijos“

Integruota pamoka „Kraujo sudėtis, atliekamos funkcijos bei alkoholio skaidymas kraujyje      

Viktorina „Pažink Lietuvą“                    

.Atvira pamoka „Susipažinimas su profesijomis“.       

Atvira pamoka 8 kl. „Turkai Osmanai“  

.Integruota istorijos ir dailės pamoka 9 kl. Kasdienis žmonių gyvenimas XIX      

Gražiausias Lietuviškas žodis. Piešinių paroda.           

Integruota chemijos, geografijos, fizikos, rusų kalbos pamoka „Vanduo – statybininkas, dailininkas, gydytojas“ 7-10 kl.           

Atvira matematikos pamoka „Cigaretės ir asmeniniai finansai“.       

Integruota matematikos ir technologijų pamoka ‚,Velykinio zuikio geometrija“.

Integruota etikos ir dailės pamoka „Velykų papročiai“.                    

Atvira pamoka J. Biliūno kūryba.           

Integruota biologijos ir matematikos pamoka. „Rūkymas ir sveikata“.                  

Atvira anglų kalbos pamoka. Anglosaksų ekspansija Britų saloje: etosas, kultūra, prokalbė.

Integruota matematikos ir technologijų pamoka. „Erdvinių figūrų lankstymas     

Pamoka – Edukacinė išvyka:

Literatūriniai Anykščiai – kelionės autobusu – Guliverio kelionės:

– Jono Biliūno sodyba – muziejus;

– Baranausko klėtelė;

– A. Vienuolis – muziejus, rašytojo kapas;

– Puntukas;

– Arklio muziejus;

– Labirinto parkas.             

 Integruota matematikos ir dailės pamoka. Ornamentai šventiniuose atvirukuose

 Integruota rusų kalbos ir geografijos pamoka A. Puškino jubiliejus.

 Atvira matematikos ir dailės pamoka. Simetrija origamiuose.          

 Atvira fizikos pamoka.     

 Atvira pamoka Pažaislio vienuolyne.    

 Atvira istorijos pamoka. Lietuvos kariuomenės įkūrimo dienai paminėti.             

 Atvira pamoka „AIDS – geriau žinoti“.

 Projektinė veikla

 Projektas „Apkabink Žemę“.                 

 Projektas „101 geras darbas sau ir Lietuvai“.             

 Projektas „Daug, oi daug žinoti reikia, kad užaugtum sveikas, vaike“.

 Sveikos mitybos piramidė – Vandens diena.

 Sveikos mitybos piramidė – Vaisių ir daržovių diena.

 Sveikos mitybos piramidė – Kruopų, duonos diena.

Sveikos mitybos piramidė – Pieno produktų diena.

Sveikos mitybos piramidė – Mėsos, žuvies, džiovintų vaisių, riešutų diena.

Sveikos mitybos piramidė – Saldumynų, sviesto, cukraus diena.                     

      Projektas „ Ūkių ir sodybų kūrybinės dirbtuvės“  

      Projektas. Virtuali realybė – mokymas naudojant išmaniąsias technologijas.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“    

                                                                                            2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo 

                                                                                            programos ugdymo planas                                                                                                                            

                                 3 priedas

 

SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS APSKAITOS LAPAS

2019-2020 m.m.

 

Vardas ………………………………………………….

Pavardė ………………………………………………..

Data …………………………………………………….

Klasė …………………………………………………

   Data

               Veiklos pobūdis, vieta

Valandų skaičius

Veiklai vadovavusio asmens vardas, pavardė

   Parašas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“    

                                                                                            2019–2020 mokslo metų pagrindinio ugdymo 

                                                                                            programos ugdymo planas                                                                                                                            

                                                                                            4 priedas

 

2019 METŲ RENGINIŲ PLANAS

 

Renginiai, parodos, šventės

 1. Renginys – Atvirų durų diena. (Sausis)
 2. Valentino diena „Padovanok šypseną“ Šventinio plakato kūrimas. (Vasaris)
 3. Renginys. Valentino diena. (Vasaris)
 4. Viktorina „Pažink Lietuvą“. (Vasaris)
 5. Susipažinimas su profesijomis. (Vasaris –Kovas)
 6. Pasaulinė cepelinų diena. (Vasaris )
 7. Renginys. Gražiausias Lietuviškas žodis. Piešinių paroda. (Kovas)
 8. Renginys skirtas Tarptautinei moters dienai. (Kovas)
 9. Akcija „Papuoškime Centrą Velykoms“. (Kovas-Balandis)
 10. Renginys skirtas Motinos dienai. (Gegužė)
 11. Edukacinės išvykos. (Gegužė)
 12. Eilės skirtos mamai „Atvirukas Mamai“. (Gegužė)
 13. Renginys Europos dienai paminėti. (Gegužė)
 14. Sporto šventė. (Birželis)
 15. Renginys. Mokslo metų pabaiga. (Birželis)
 16. Renginys. Mokslo ir žinių diena. (Rugsėjis)
 17. Renginys. Tarptautinė Mokytojų diena. (Spalis)
 18. Išvyka į Pažaislio vienuolyną. (Lapkritis)
 19. Tolerancijos diena. (Lapkritis)
 20. Renginys Lietuvos kariuomenės įkūrimo dienai paminėti. (Lapkritis)
 21. Akcija „Papuoškime Centrą Kalėdoms“ (Gruodis)
 22. Diskusija, skirta Tarptautinei žmogaus teisių dienai paminėti. (Gruodis)
 23. „Pyragų diena“ (Gruodis)
 24. Kalėdinė šventė. (Gruodis)
 25. Mokinių kūrybinių darbų parodų organizavimas. (Metų eigoje)

Pilietiškumo ugdymas

 1. Susikaupimo rytmetis, skirtas sausio 13 d. „Atmintis gyva, nes liudija“.
 2. Renginys Vasario 16 – ajai. Lietuvos nepriklausomybės paskelbimas.
 3. Rezistencijos muziejaus lankymas.
 4. Renginys kovo 11-jai Lietuvos nepriklausomybės atkūrimui paminėti.
 5. Birželio 14 – oji. Gedulo ir Vilties dienos paminėjimas.

 

                                           ———————–

 

 

 

 

 

 

 

Visos teisės saugomos © 2021 www.kvscsaulute.lt