Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo ir mokslo ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

Bendrosios nuostatos

 Visų Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ (toliau – centras) bendruomenės narių elgesys padeda kurti geranorišką ir saugią centro aplinką visiems mokiniams, mokytojams, auklėtojams, kitiems darbuotojams ir jų šeimos nariams. kad įsigalėtų gera tvarka ir drausmė, būtina, jog atidumas, nuoširdus bendravimas su kitais taptų įpročiu ir kiekvienas asmuo būtų atsakingas už save ir kitus.

Mokiniai turi laikytis Mokinio elgesio taisyklių (toliau – taisyklės), žinoti moralės ir etikos principus ir gyventi pagal juos.

Mokinio teisės

 • Centre esantis mokinys turi visas Lietuvos Respublikos įstatymų jam nustatytas laisves ir teises, tarp jų ir teisę:
 •  įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą ir kvalifikaciją;
 • mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;
 • ugdytis sveikoje ir psichologiškai, dvasiškai, ir fiziškai saugioje, savitarpio pagarba grįstoje aplinkoje;
 •  gauti kvalifikuotą socialinę pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę arba kitą pagalbą;
 •  nustatyta tvarka naudotis centro vadovėliais, biblioteka, sporto įrenginiais;
 • turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį, darbo ir gyvenamąją vietą;
 •  į nešališką ugdymosi pasiekimų vertinimą, įgyti pirminį profesinį pasirengimą;
 •  dalyvauti centro savivaldos veikloje, įvairiuose popamokiniuose renginiuose, projektinėje veikloje pagal savo poreikius ir pomėgius;
 •  palaikyti ryšius su šeima ir kitais artimaisiais, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;
 •  puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;
 •  būti supažindintas su saugos reikalavimais bei centro vidaus tvarkos taisyklėmis;
 •  kreiptis su prašymais ir skundais;
 •  įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises ir teisėtus interesus.

Mokinio pareigos

 •  Centre esantis mokinys privalo:
 •  vykdyti įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimus;
 •  dalyvauti jam paskirtos vidutinės priežiūros priemonės vykdyme;
 •  mokytis pagal privalomo švietimo programą iki 16 metų arba kol bus baigta pagrindinio ugdymo programa, dalyvauti papildomojo ugdymo užsiėmimuose, renginiuose, darbinėje veikloje;
 •  tausoti centro turtą, taupyti elektros energiją, vandenį, nepalikti įjungtų elektros prietaisų;
 •  dalyvauti centre organizuojamuose tyrimuose, testuose, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinime, brandos egzaminuose;
 •  sąžiningai atlikti visas paskirtas užduotis, vykdyti teisėtus cenrto darbuotojų nurodymus;
 • centro bibliotekoje – informaciniame centre, valgykloje ir kitose centro patalpose laikytis tose patalpose nustatos tvarkos;
 •  pamokoje turėti pasiekimų knygelę ir visas reikalingas mokymo priemones. Mokytojo įrašų netaisyti, nebraukyti, nedaryti jokių įrašų;
 • paltai ir striukės pamokų metu paliekamos buitinėse patalpose;
 •  po skambučio kiekvienas mokinys kabinete sėda į savo vietą, pamokos metu išeiti iš klasės galima tik leidus mokytojui;
 •  gerbti centro darbuotojus ir vaikus, savo elgesiu nepažeidžiant jų teisių;
 •  laikyti centro nuostatų, darbo tvarkos taisyklių, mokymosi sutartyje numatytų sąlygų ir mokinio elgesio taisyklių.
 • Vaikai, kuriems paskirtos vidutinės priežiūros priemonės atostogų metus pas tėvus, globėjus (rūpintojus) gali būti išleidžiami tik centro nuostatų nustatyta tvarka.

 

 Centro miegamuosiuose privaloma:

 • atsikėlus pakloti lovas;
 • palaikytį švarą, tvarką patalpose, radus sugadintą inventorių nedelsiant pranešti klasės auklėtojui arba centro vadovams;
 • tvarkingai sudėti, sukabinti rūbus spintose;
 • negarsiai klausytis muzikos, netrukdyti aplinkiniams, netriukšmauti.
 • Centro valgykloje privaloma:
 • prieš valgį būtinai nusiplauti rankas;
 • pavalgius vaikai indus nurenka patys;
 •  maistas valgomas tik valgykloje.

Mokiniui draudžiama

 • Centre ir jo teritorijoje draudžiama:
 • be mokytojų leidimo imti centro valstybinės svarbos dokumentus: klasių, būrelių dienynus, asmens bylas ir kt.;
 •  naudoti fizinį, psichologinį smurtą, muštis, vartoti necenzūrinius žodžius, įžeidinėti kitus, reikalauti pinigų ar daiktų;
 •  rūkyti, vartoti alkoholį, narkotikus ir kitas psichotropines medžiagas;
 •  atsinešti degtukus, žiebtuvėlius, dujų balionėlius, peilius, pirotechnines, sprogstamąsias medžiagas;
 •  įsinesšti į mokyklą garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją;
 •  per pamokas, pamokų ruošą naudotis mobiliaisiai telefonais. Nesilaikant šio reikalavimo telefonai bus paimami ir grąžinami tėvams, globėjams (rūpintojams);
 •  pamokos metu vaikščioti koridoriais ir trukdyti mokytojui vesti pamoką;
 •  pamokų ruošos metu kramtyti kramtomąją gumą, valgyti;
 •  lošti kortomis ir kitus azartinius žaidimus;
 •  atsivesti į centrą pašalinius asmenis be jų išankstinės registracijos pas centro budėtoją;
 • vežtis į centrą brangius ir vertingus daiktus, centras už jų saugumą neatsako.

Paskatinimai ir nuobaudos

Paskatinimai:

 •  pagyrimai, padėkos pasiekimų knygelėse, sieninėje spaudoje;
 •  padėkos raštai už aktyvų dalyvavimą renginiuose bei gerą mokymąsi;
 •  apdovanojimas atminimo dovanomis;
 •  bilietai į įvairius renginius pažangiausiems mokiniams;
 • ekskursijos Lietuvoje ir už jos ribų aktyviausiems ir geriausiai besimokantiems mokiniams;
 •  esant teigiamiems vaiko elgesio, asmenybės bei vertybinių nuostatų pokyčiams, centro administracija gali siūlyti panaikinti arba pakeisti vidutinės priežiūros priemonę.
 •  Pažeidus mokinio elgesio taisykles taikomos šios nuobaudos:
 •  klasės vadovo, auklėtojo įspėjimas žodžiu ar raštu;
 • informacinis raštas tėvams, globėjams (rūpintojams) apie netinkamą elgesį:
 •  tėvų , globėjų (rūpintojų) iškvietimas į centrą;
 • direktoriaus įsakymu – įspėjimas raštu, griežtas įspėjimas,
 • pranešimas raštu prevencinei komisijai.
 • Jeigu vaikui paskirta vidutinės priežiūros priemone nepavyko pasiekti teigiamų jo elgesio pokyčių, jam skirta vidutinės priežiūros priemonė gali būti pratęsta arba pakeista kita.

Atsakomybė

 •  Už padarytą centrui žalą vaikas atsako įstatymų nustatyta tvarka.

Visos teisės saugomos © 2019 www.kvscsaulute.lt