Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

  1. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.1. Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė” (toliau vadinama „Centras”) yra bendrojo lavinimo mokykla, vykdanti vaiko vidutinę priežiūrą, pagrindinio, vidurinio ugdymo ir ikiprofesinio mokymo programas. Ji savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo, Sveikatos apsaugos ir darbo ministerijų teisės aktais, Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, Centro nuostatais.

1.2. Šios taisyklės apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp Centro vadovų, pedagogų, kitų mokyklos darbuotojų, mokinių, jų tėvų ar globėjų.

1.3.Centras teikia pagrindinį, vidurinį išsilavinimą, neformalųjį ugdymą ir ikiprofesinį mokymą.

1.4.Centras vadovaujasi Bendrojo lavinimo mokyklų bendraisiais ugdymo planais, universaliosiomis, bendrosiomis programomis. Centro veiklos tikslas yra užtikrinti apgyvendintam vaikui kokybišką ugdymą, teikti vaikui socialinę, pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, informacinę arba kitą pagalbą, kuri padėtų pasiekti teigiamų vaiko elgesio pokyčių bei ugdytų jo vertybines nuostatas ir socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi, ir paruoštų jį savarankiškam gyvenimui visuomenėje.

1.5. Centrui vadovauja direktorius, kurį skiria ir atleidžia centro savininkas – LR Švietimo ir mokslo ministerija.

1.6. Darbuotojų pareigas reglamentuoja darbo sutartys, pareiginiai nuostatai, saugos darbe ir sveikatos, priešgaisrinės saugos instrukcijos ir šios darbo tvarkos taisyklės.

1.7. Centre veikia savivaldos institucijos:

1.7.1. Centro taryba – aukščiausia savivaldos institucija, telkianti Centro bendruomenę svarbiausiems ugdymo veiklos tikslams įgyvendinti ir uždaviniams spręsti, kuri savo veikloje vadovaujasi Centro tarybos nuostatais.

1.7.2. Mokytojų taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija, sprendžianti mokytojų profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus, svarsto mokinių mokymo (-si) rezultatus,  

 

PILNAS DOKUMENTAS

Visos teisės saugomos © 2019 www.kvscsaulute.lt