Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

BENDROSIOS NUOSTATOS

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2015 m. spalio 30  d. įsakymu  Nr. V-1123

(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2016 m. gruodžio 22  d. įsakymo  Nr. V-1148 redakcija); (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro  2017 m. rugpjūčio 30  d. įsakymo  Nr. V-660 redakcija)

 

 

KAUNO VAIKŲ SOCIALIZACIJOS CENTRO „SAULUTĖ“ NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

 BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Kauno vaikų socializacijos centro „Saulutė“ (toliau – Centras) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbas ir mokymo formas, veiklos sritį, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Centro teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Centro oficialus pavadinimas – Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“, sutrumpintas pavadinimas – KVSC „Saulutė“. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190979695.
 3. Centras įsteigtas 1961 m. rugsėjo 7 d.
 4. Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 5. Centro priklausomybė – valstybinė mokykla.
 6. Savininkas – valstybė. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija), adresas – A. Volano g. 2, LT-01516 Vilnius. Juridinio asmens kodas – 188603091.
 7. Ministerija:

7.1. tvirtina Centro nuostatus;

7.2. teisės aktų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Centro vadovą;

7.3. priima sprendimą dėl Centro buveinės keitimo;

7.4. priima sprendimą dėl Centro reorganizavimo ar likvidavimo;

7.5. priima sprendimą dėl Centro filialo, skyriaus steigimo ar jo veiklos nutraukimo;

7.6. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

7.7. atlieka kitas teisės aktų numatytas Centrui pagal jo kompetenciją Ministerijos priskirtas funkcijas.

 1. Centro buveinės adresas – Purienų g. 2, LT-50138 Kaunas.
 2. Centro bendrabučio buveinė – Purienų g. 2, LT-50138 Kaunas.
 3. Centro grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.
 4. Centro tipas – pagrindinė mokykla, kodas 3123.
 5. Centro pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo vaikų socializacijos centras, kodas 31232630, skirtas 14–17 metų mokiniams (išimtiniais atvejais jaunesniems nei 14 metų mokiniams Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka), kuriems teisės aktų nustatyta tvarka paskirta vidutinės priežiūros priemonė.
 6. Centro mokymo kalba – lietuvių, kodas 47.
 7. Mokymo forma ir mokymo proceso organizavimo būdas – grupinio mokymosi forma įgyvendinama kasdieniu mokymo proceso organizavimo būdu.
 8. Centras yra viešasis juridinis asmuo, turintis herbinį antspaudą, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais…

KVSC SAULUTĖ NUOSTATAI

 

Visos teisės saugomos © 2023 www.kvscsaulute.lt