Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

Elektroninis dienynas

UGDOME vertybines nuostatas, socialinius įgūdžius, padedančius tapti doru, savarankišku, atsakingu žmogumi

EN LT

Apie mus

Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“ yra vienas iš trijų vaikų socializacijos centrų Lietuvoje. Centras yra bendrojo ugdymo mokykla, vykdanti vaiko vidutinę priežiūrą, pagrindinio, neformaliojo švietimo programas. Centro veiklos tikslas – vykdyti vaiko vidutinės priežiūros priemonių įgyvendinimą, sudaryti sąlygas kokybiškam vaikų, kurie turi elgesio sutrikimų, ugdymui ir socializacijai, suteikiant galimybes mokytis pagal gebėjimus, plėtoti dvasines, intelektualines ir fizines asmens galias, būtinas sėkmingai vaiko integracijai į visuomenę.

2010 m. gegužės 26 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 648 Centro savininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

Centro oficialus pavadinimas – Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“, sutrumpintas pavadinimas – KVSC „Saulutė“. Centras įregistruotas Juridinių asmenų registre, kodas 190979695.

 

Centro vizija

 

Centras – specializuota švietimo įstaiga, kuri organizuoja vaiko resocializacijos ir socialinės integracijos procesus, formuoja ir įtvirtina socialiai priimtiną elgesį, didina jo psichologinį atsparumą ydingam socialinės aplinkos poveikiui ir padeda susigrąžinti mokymosi motyvaciją, užtikrinant jo ugdymą (ugdymąsi), švietimo pagalbą, socialines, sveikatos priežiūros ir kitas paslaugas.

 

Centro misija

 

Centras vykdo vaiko vidutinės priežiūros priemonę, ugdo vertybines nuostatas, padeda vaikui adaptuotis ir integruotis į visuomenę, pagal individualius gebėjimus ir poreikius tęsti mokymąsi, įgyti pagrindinį išsilavinimą ir profesijos pradmenis, rengia vaiką savarankiškam gyvenimui ir reintegracijai į visuomenę.

 

Centro istorija

 

1992-12-08 Lietuvos Respublikos Kultūros ir švietimo ministerijos įsakymu Nr.1560, mokykla reorganizuota į Kauno vaikų globos namus “Saulutė”,

Kauno apskrities viršininko 2001-09-20 įsakymu Nr.02-5560 reorganizuota į Kauno apskrities internatinę mokyklą „Saulutė“,

2005-08-05 įsakymu Nr. V-249 reorganizuota į Kauno apskrities pagrindinę mokyklą „Saulutė“.

Nuo 2008 metų Kauno apskrities vaikų socializacijos centras „Saulutė“.

Nuo 2010 metų Kauno vaikų socializacijos centras „Saulutė“.

Visos teisės saugomos © 2023 www.kvscsaulute.lt